Jeremiah chapter 9 קרפ הימרי םלכ יכ םתאמ הכלאו ימע-תא הבזעאו םיחרא ןולמ רבדמב יננתי-ימ 1 .םידגב תרצע םיפאנמ הער-לא הערמ יכ ץראב ורבג הנומאל אלו רקש םתשק םנושל-תא וכרדיו 2 .הוהי-םאנ ועדי-אל יתאו ואצי ער-לכו בקעי בוקע חא-לכ יכ וחטבת-לא חא-לכ-לעו ורמשה והערמ שיא 3 .ךלהי ליכר .ואלנ הועה רקש-רבד םנושל ודמל ורבדי אל תמאו ולתהי והערב שיאו 4 .הוהי-םאנ יתוא-תעד ונאמ המרמב המרמ ךותב ךתבש 5 -תב ינפמ השעא ךיא-יכ םיתנחבו םפרוצ יננה תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 6 .ימע םישי וברקבו רבדי והער-תא םולש ויפב רבד המרמ םנושל טחוש ץח 7 .וברא .ישפנ םקנתת אל הזכ-רשא יוגב םא הוהי-םאנ םב-דקפא-אל הלא-לעה 8 רבע שיא-ילבמ ותצנ יכ הניק רבדמ תואנ-לעו יהנו יכב אשא םירהה-לע 9 .וכלה ודדנ המהב-דעו םימשה ףועמ הנקמ לוק ועמש אלו ילבמ הממש ןתא הדוהי ירע-תאו םינת ןועמ םילגל םלשורי-תא יתתנו 10 .בשוי המ-לע הדגיו וילא הוהי-יפ רבד רשאו תאז-תא ןביו םכחה שיאה-ימ 11 .רבע ילבמ רבדמכ התצנ ץראה הדבא ילוקב ועמש-אלו םהינפל יתתנ רשא יתרות-תא םבזע-לע הוהי רמאיו 12 .הב וכלה-אלו .םתובא םודמל רשא םילעבה ירחאו םבל תוררש ירחא וכליו 13 הנעל הזה םעה-תא םליכאמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ ןכל 14 .שאר-ימ םיתיקשהו ברחה-תא םהירחא יתחלשו םתובאו המה ועדי אל רשא םיוגב םיתוצפהו 15 .םתוא יתולכ דע תומכחה-לאו הניאובתו תוננוקמל וארקו וננובתה תואבצ הוהי רמא הכ 16 .הנאובתו וחלש -ולזי וניפעפעו העמד וניניע הנדרתו יהנ ונילע הנשתו הנרהמתו 17 .םימ יכ ץרא ונבזע-יכ דאמ ונשב ונדדש ךיא ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ 18 .וניתונכשמ וכילשה יהנ םכיתונב הנדמלו ויפ-רבד םכנזא חקתו הוהי-רבד םישנ הנעמש-יכ 19 .הניק התוער השאו םירוחב ץוחמ ללוע תירכהל וניתונמראב אב ונינולחב תומ הלע-יכ 20 .תובחרמ רימעכו הדשה ינפ-לע ןמדכ םדאה תלבנ הלפנו הוהי-םאנ הכ רבד 21 .ףסאמ ןיאו רצקה ירחאמ -לא ותרובגב רובגה ללהתי-לאו ותמכחב םכח ללהתי-לא הוהי רמא הכ 22 .ורשעב רישע ללהתי דסח השע הוהי ינא יכ יתוא עדיו לכשה ללהתמה ללהתי תאזב-םא יכ 23 .הוהי-םאנ יתצפח הלאב-יכ ץראב הקדצו טפשמ .הלרעב לומ-לכ-לע יתדקפו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה 24 -לכ לעו באומ-לעו ןומע ינב-לעו םודא-לעו הדוהי-לעו םירצמ-לע 25 .בל-ילרע לארשי תיב-לכו םילרע םיוגה-לכ יכ רבדמב םיבשיה האפ יצוצק