Jeremiah chapter 10 קרפ הימרי .לארשי תיב םכילע הוהי רבד רשא רבדה-תא ועמש 1 -יכ ותחת-לא םימשה תותאמו ודמלת-לא םיוגה ךרד-לא הוהי רמא הכ 2 .המהמ םיוגה ותחי .דצעמב שרח-ידי השעמ ותרכ רעימ ץע-יכ אוה לבה םימעה תוקח-יכ 3 .קיפי אולו םוקזחי תובקמבו תורמסמב והפיי בהזבו ףסכב 4 םהמ וארית-לא ודעצי אל יכ אושני אושנ ורבדי אלו המה השקמ רמתכ 5 .םתוא ןיא ביטיה-םגו וערי אל-יכ .הרובגב ךמש לודגו התא לודג הוהי ךומכ ןיאמ 6 םתוכלמ-לכבו םיוגה ימכח-לכב יכ התאי ךל יכ םיוגה ךלמ ךארי אל ימ 7 .ךומכ ןיאמ .אוה ץע םילבה רסומ ולסכיו ורעבי תחאבו 8 תלכת ףרוצ ידיו שרח השעמ זפואמ בהזו אבוי שישרתמ עקרמ ףסכ 9 .םלכ םימכח השעמ םשובל ןמגראו -אלו ץראה שערת ופצקמ םלוע ךלמו םייח םיהלא-אוה תמא םיהלא הוהיו 10 .ומעז םיוג ולכי -ןמו אעראמ ודבאי ודבע אל אקראו אימש-יד איהלא םוהל ןורמאת הנדכ 11 .הלא אימש תוחת .םימש הטנ ותנובתבו ותמכחב לבת ןיכמ וחכב ץרא השע 12 השע רטמל םיקרב ץרא הצקמ םיאשנ הלעיו םימשב םימ ןומה ותת לוקל 13 .ויתרצאמ חור אצויו .םב חור-אלו וכסנ רקש יכ לספמ ףרוצ-לכ שיבה תעדמ םדא-לכ רעבנ 14 .ודבאי םתדקפ תעב םיעתעת השעמ המה לבה 15 תואבצ הוהי ותלחנ טבש לארשיו אוה לכה רצוי-יכ בקעי קלח הלאכ-אל 16 .ומש .רוצמב יתבשי ךתענכ ץראמ יפסא 17 םהל יתורצהו תאזה םעפב ץראה יבשוי-תא עלוק יננה הוהי רמא הכ-יכ 18 .ואצמי ןעמל .ונאשאו ילח הז ךא יתרמא ינאו יתכמ הלחנ ירבש-לע יל יוא 19 ילהא דוע הטנ-ןיא םניאו ינאצי ינב וקתנ ירתימ-לכו דדש ילהא 20 .יתועירי םיקמו םתיערמ-לכו וליכשה אל ןכ-לע ושרד אל הוהי-תאו םיערה ורעבנ יכ 21 .הצופנ הממש הדוהי ירע-תא םושל ןופצ ץראמ לודג שערו האב הנה העומש לוק 22 .םינת ןועמ .ודעצ-תא ןיכהו ךלה שיאל-אל וכרד םדאל אל יכ הוהי יתעדי 23 .ינטעמת-ןפ ךפאב-לא טפשמב-ךא הוהי ינרסי 24 וארק אל ךמשב רשא תוחפשמ לעו ךועדי-אל רשא םיוגה-לע ךתמח ךפש 25 .ומשה והונ-תאו והלכיו והלכאו בקעי-תא ולכא-יכ