Jeremiah chapter 11 קרפ הימרי .רמאל הוהי תאמ והימרי-לא היה רשא רבדה 1 .םלשורי יבשי-לעו הדוהי שיא-לא םתרבדו תאזה תירבה ירבד-תא ועמש 2 -תא עמשי אל רשא שיאה רורא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו 3 .תאזה תירבה ירבד לזרבה רוכמ םירצמ-ץראמ םתוא-יאיצוה םויב םכיתובא-תא יתיוצ רשא 4 םעל יל םתייהו םכתא הוצא-רשא לככ םתוא םתישעו ילוקב ועמש רמאל .םיהלאל םכל היהא יכנאו בלח תבז ץרא םהל תתל םכיתובאל יתעבשנ-רשא העובשה-תא םיקה ןעמל 5 .הוהי ןמא רמאו ןעאו הזה םויכ שבדו םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב הלאה םירבדה-לכ-תא ארק ילא הוהי רמאיו 6 .םתוא םתישעו תאזה תירבה ירבד-תא ועמש רמאל םויה-דעו םירצמ ץראמ םתוא יתולעה םויב םכיתובאב יתדעה דעה יכ 7 .ילוקב ועמש רמאל דעהו םכשה הזה איבאו ערה םבל תורירשב שיא וכליו םנזא-תא וטה-אלו ועמש אלו 8 .ושע אלו תושעל יתיוצ-רשא תאזה-תירבה ירבד-לכ-תא םהילע .םלשורי יבשיבו הדוהי שיאב רשק-אצמנ ילא הוהי רמאיו 9 וכלה המהו ירבד-תא עומשל ונאמ רשא םינשארה םתובא תנוע-לע ובש 10 רשא יתירב-תא הדוהי תיבו לארשי-תיב ורפה םדבעל םירחא םיהלא ירחא .םתובא-תא יתרכ הנממ תאצל ולכוי-אל רשא הער םהילא איבמ יננה הוהי רמא הכ ןכל 11 .םהילא עמשא אלו ילא וקעזו םירטקמ םה רשא םיהלאה-לא וקעזו םלשורי יבשיו הדוהי ירע וכלהו 12 .םתער תעב םהל ועישוי-אל עשוהו םהל תוחבזמ םתמש םלשורי תוצח רפסמו הדוהי ךיהלא ויה ךירע רפסמ יכ 13 .לעבל רטקל תוחבזמ תשבל ינניא יכ הלפתו הנר םדעב אשת-לאו הזה םעה-דעב ללפתת-לא התאו 14 .םתער דעב ילא םארק תעב עמש יכ ךילעמ ורבעי שדק-רשבו םיברה התמזמה התושע יתיבב ידידיל המ 15 .יזלעת זא יכתער שא תיצה הלדג הלומה לוקל ךמש הוהי ארק ראת-ירפ הפי ןנער תיז 16 .ויתוילד וערו הילע תיבו לארשי-תיב תער ללגב הער ךילע רבד ךתוא עטונה תואבצ הוהיו 17 .לעבל רטקל ינסעכהל םהל ושע רשא הדוהי .םהיללעמ ינתיארה זא העדאו ינעידוה הוהיו 18 תובשחמ ובשח ילע-יכ יתעדי-אלו חובטל לבוי ףולא שבככ ינאו 19 .דוע רכזי-אל ומשו םייח ץראמ ונתרכנו ומחלב ץע התיחשנ ךילא יכ םהמ ךתמקנ הארא בלו תוילכ ןחב קדצ טפש תואבצ הוהיו 20 .יביר-תא יתילג אבנת אל רמאל ךשפנ-תא םישקבמה תותנע ישנא-לע הוהי רמא-הכ ןכל 21 .ונדיב תומת אלו הוהי םשב םהינב ברחב ותמי םירוחבה םהילע דקפ יננה תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 22 .בערב ותמי םהיתונבו .םתדקפ תנש תותנע ישנא-לא הער איבא-יכ םהל היהת אל תיראשו 23