Jeremiah chapter 12 קרפ הימרי םיעשר ךרד עודמ ךתוא רבדא םיטפשמ ךא ךילא בירא יכ הוהי התא קידצ 1 .דגב ידגב-לכ ולש החלצ .םהיתוילכמ קוחרו םהיפב התא בורק ירפ ושע-םג וכלי ושרש-םג םתעטנ 2 םשדקהו החבטל ןאצכ םקתה ךתא יבל תנחבו ינארת ינתעדי הוהי התאו 3 .הגרה םויל תומהב התפס הב-יבשי תערמ שביי הדשה-לכ בשעו ץראה לבאת יתמ-דע 4 .ונתירחא-תא הארי אל ורמא יכ ףועו התא םולש ץראבו םיסוסה-תא הרחתת ךיאו ךואליו התצר םילגר-תא יכ 5 .ןדריה ןואגב השעת ךיאו חטוב -לא אלמ ךירחא וארק המה-םג ךב ודגב המה-םג ךיבא-תיבו ךיחא-םג יכ 6 .תובוט ךילא ורבדי-יכ םב ןמאת .היביא ףכב ישפנ תודדי-תא יתתנ יתלחנ-תא יתשטנ יתיב-תא יתבזע 7 .היתאנש ןכ-לע הלוקב ילע הנתנ רעיב היראכ יתלחנ יל-התיה 8 ויתה הדשה תיח-לכ ופסא וכל הילע ביבס טיעה יל יתלחנ עובצ טיעה 9 .הלכאל רבדמל יתדמח תקלח-תא ונתנ יתקלח-תא וססב ימרכ ותחש םיבר םיער 10 .הממש .בל-לע םש שיא ןיא יכ ץראה-לכ המשנ הממש ילע הלבא הממשל המש 11 -דעו ץרא-הצקמ הלכא הוהיל ברח יכ םידדש ואב רבדמב םיפש-לכ-לע 12 .רשב-לכל םולש ןיא ץראה הצק -ףא ןורחמ םכיתאובתמ ושבו ולעוי אל ולחנ ורצק םיצקו םיטח וערז 13 .הוהי ימע-תא יתלחנה-רשא הלחנב םיעגנה םיערה ינכש-לכ-לע הוהי רמא הכ 14 .םכותמ שותא הדוהי תיב-תאו םתמדא לעמ םשתנ יננה לארשי-תא שיאו ותלחנל שיא םיתבשהו םיתמחרו בושא םתוא ישתנ ירחא היהו 15 .וצראל ודמל רשאכ הוהי-יח ימשב עבשהל ימע יכרד-תא ודמלי דמל-םא היהו 16 .ימע ךותב ונבנו לעבב עבשהל ימע-תא .הוהי-םאנ דבאו שותנ אוהה יוגה-תא יתשתנו ועמשי אל םאו 17