Jeremiah chapter 13 קרפ הימרי םימבו ךינתמ-לע ותמשו םיתשפ רוזא ךל תינקו ךולה ילא הוהי רמא-הכ 1 .והאבת אל .ינתמ-לע םשאו הוהי רבדכ רוזאה-תא הנקאו 2 .רמאל תינש ילא הוהי-רבד יהיו 3 םש והנמטו התרפ ךל םוקו ךינתמ-לע רשא תינק רשא רוזאה-תא חק 4 .עלסה קיקנב .יתוא הוהי הוצ רשאכ תרפב והנמטאו ךלאו 5 -תא םשמ חקו התרפ ךל םוק ילא הוהי רמאיו םיבר םימי ץקמ יהיו 6 .םש-ונמטל ךיתיוצ רשא רוזאה הנהו המש ויתנמט-רשא םוקמה-ןמ רוזאה-תא חקאו רפחאו התרפ ךלאו 7 .לכל חלצי אל רוזאה תחשנ .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 8 .ברה םלשורי ןואג-תאו הדוהי ןואג-תא תיחשא הככ הוהי רמא הכ 9 וכליו םבל תוררשב םיכלהה ירבד-תא עומשל םינאמה ערה הזה םעה 10 חלצי-אל רשא הזה רוזאכ יהיו םהל תוחתשהלו םדבעל םירחא םיהלא ירחא .לכל לארשי תיב-לכ-תא ילא יתקבדה ןכ שיא-ינתמ-לא רוזאה קבדי רשאכ יכ 11 אלו תראפתלו הלהתלו םשלו םעל יל תויהל הוהי-םאנ הדוהי תיב-לכ-תאו .ועמש אלמי לבנ-לכ לארשי יהלא הוהי רמא-הכ הזה רבדה-תא םהילא תרמאו 12 .ןיי אלמי לבנ-לכ יכ עדנ אל עדיה ךילא ורמאו ןיי -תאו תאזה ץראה יבשי-לכ-תא אלממ יננה הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו 13 יבשי-לכ תאו םיאיבנה-תאו םינהכה-תאו ואסכ-לע דודל םיבשיה םיכלמה .ןורכש םלשורי -אלו לומחא-אל הוהי-םאנ ודחי םינבהו תובאהו ויחא-לא שיא םיתצפנו 14 .םתיחשהמ םחרא אלו סוחא .רבד הוהי יכ והבגת-לא וניזאהו ועמש 15 ירה-לע םכילגר ופגנתי םרטבו ךשחי םרטב דובכ םכיהלא הוהיל ונת 16 .לפרעל תישי תומלצל המשו רואל םתיוקו ףשנ יניע דרתו עמדת עמדו הוג ינפמ ישפנ-הכבת םירתסמב הועמשת אל םאו 17 .הוהי רדע הבשנ יכ העמד .םכתראפת תרטע םכיתושארמ דרי יכ ובש וליפשה הריבגלו ךלמל רמא 18 .םימולש תלגה הלכ הדוהי תלגה חתפ ןיאו ורגס בגנה ירע 19 .ךתראפת ןאצ ךל-ןתנ רדעה היא ןופצמ םיאבה יארו םכיניע יאש 20 אולה שארל םיפלא ךילע םתא תדמל תאו ךילע דקפי-יכ ירמאת-המ 21 .הדל תשא ומכ ךוזחאי םילבח וסמחנ ךילוש ולגנ ךנוע ברב הלא ינארק עודמ ךבבלב ירמאת יכו 22 .ךיבקע .ערה ידמל ביטיהל ולכות םתא-םג ויתרברבח רמנו ורוע ישוכ ךפהיה 23 .רבדמ חורל רבוע-שקכ םציפאו 24 .רקשב יחטבתו יתוא תחכש רשא הוהי-םאנ יתאמ ךידמ-תנמ ךלרוג הז 25 .ךנולק הארנו ךינפ-לע ךילוש יתפשח ינא-םגו 26 ךל יוא ךיצוקש יתיאר הדשב תועבג-לע ךתונז תמז ךיתולהצמו ךיפאנ 27 .דע יתמ ירחא ירהטת אל םלשורי