Jeremiah chapter 14 קרפ הימרי .תורצבה ירבד-לע והימרי-לא הוהי-רבד היה רשא 1 .התלע םלשורי תחוצו ץראל ורדק וללמא הירעשו הדוהי הלבא 2 םהילכ ובש םימ ואצמ-אל םיבג-לע ואב םימל םהירועצ וחלש םהירדאו 3 .םשאר ופחו ומלכהו ושב םקיר .םשאר ופח םירכא ושב ץראב םשג היה-אל יכ התח המדאה רובעב 4 .אשד היה-אל יכ בוזעו הדלי הדשב תליא-םג יכ 5 .בשע ןיא-יכ םהיניע ולכ םינתכ חור ופאש םיפש-לע ודמע םיארפו 6 .ונאטח ךל וניתבושמ ובר-יכ ךמש ןעמל השע הוהי ונב ונע ונינוע-םא 7 .ןולל הטנ חראכו ץראב רגכ היהת המל הרצ תעב ועישומ לארשי הוקמ 8 ךמשו הוהי ונברקב התאו עישוהל לכוי-אל רובגכ םהדנ שיאכ היהת המל 9 .ונחנת-לא ארקנ ונילע םצר אל הוהיו וכשח אל םהילגר עונל ובהא ןכ הזה םעל הוהי רמא-הכ 10 .םתאטח דקפיו םנוע רכזי התע .הבוטל הזה םעה-דעב ללפתת-לא ילא הוהי רמאיו 11 יכ םצר ינניא החנמו הלע ולעי יכו םתנר-לא עמש ינניא ומצי יכ 12 .םתוא הלכמ יכנא רבדבו בערבו ברחב -אל בערו ברח וארת-אל םהל םירמא םיאבנה הנה הוהי ינדא ההא רמאו 13 .הזה םוקמב םכל ןתא תמא םולש-יכ םכל היהי םיתיוצ אלו םיתחלש אל ימשב םיאבנ םיאבנה רקש ילא הוהי רמאיו 14 .םכל םיאבנתמ המה םבל תומרתו לולאו םסקו רקש ןוזח םהילא יתרבד אלו המהו םיתחלש-אל ינאו ימשב םיאבנה םיאבנה-לע הוהי רמא-הכ ןכל 15 .המהה םיאבנה ומתי בערבו ברחב תאזה ץראב היהי אל בערו ברח םירמא בערה ינפמ םלשורי תוצחב םיכלשמ ויהי םהל םיאבנ המה-רשא םעהו 16 -תא םהילע יתכפשו םהיתנבו םהינבו םהישנ המה המהל רבקמ ןיאו ברחהו .םתער -לאו םמויו הליל העמד יניע הנדרת הזה רבדה-תא םהילא תרמאו 17 .דאמ הלחנ הכמ ימע-תב תלותב הרבשנ לודג רבש יכ הנימדת -יכ בער יאולחת הנהו ריעה יתאב םאו ברח-יללח הנהו הדשה יתאצי-םא 18 .ועדי אלו ץרא-לא ורחס ןהכ-םג איבנ-םג ונל ןיאו ונתיכה עודמ ךשפנ הלעג ןויצב-םא הדוהי-תא תסאמ סאמה 19 .התעב הנהו אפרמ תעלו בוט ןיאו םולשל הוק אפרמ .ךל ונאטח יכ וניתובא ןוע ונעשר הוהי ונעדי 20 .ונתא ךתירב רפת-לא רכז ךדובכ אסכ לבנת-לא ךמש ןעמל ץאנת-לא 21 הוהי אוה-התא אלה םיבבר ונתי םימשה-םאו םימשגמ םיוגה ילבהב שיה 22 .הלא-לכ-תא תישע התא-יכ ךל-הוקנו וניהלא