Jeremiah chapter 15 קרפ הימרי הזה םעה-לא ישפנ ןיא ינפל לאומשו השמ דמעי-םא ילא הוהי רמאיו 1 .ואציו ינפ-לעמ חלש תומל רשא הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו אצנ הנא ךילא ורמאי-יכ היהו 2 .יבשל יבשל רשאו בערל בערל רשאו ברחל ברחל רשאו תומל םיבלכה-תאו גרהל ברחה-תא הוהי-םאנ תוחפשמ עברא םהילע יתדקפו 3 .תיחשהלו לכאל ץראה תמהב-תאו םימשה ףוע-תאו בחסל הדוהי ךלמ והיקזחי-ןב השנמ ללגב ץראה תוכלממ לכל העוזל םיתתנו 4 .םלשוריב השע-רשא לע .ךל םלשל לאשל רוסי ימו ךל דוני ימו םלשורי ךילע למחי-ימ יכ 5 יתיאלנ ךתיחשאו ךילע ידי-תא טאו יכלת רוחא הוהי-םאנ יתא תשטנ תא 6 .םחנה .ובש-אול םהיכרדמ ימע-תא יתדבא יתלכש ץראה ירעשב הרזמב םרזאו 7 םירהצב דדש רוחב םא-לע םהל יתאבה םימי לוחמ ותנמלא יל-ומצע 8 .תולהבו ריע םאתפ הילע יתלפה הרפחו השוב םמוי דעב השמש האב השפנ החפנ העבשה תדלי הללמא 9 .הוהי-םאנ םהיביא ינפל ןתא ברחל םתיראשו -אלו יתישנ-אל ץראה-לכל ןודמ שיאו ביר שיא ינתדלי יכ ימא יל-יוא 10 .ינוללקמ הלכ יב-ושנ הרצ תעבו הער-תעב ךב יתעגפה אול-םא בוטל ךתורש אל-םא הוהי רמא 11 .ביאה-תא .תשחנו ןופצמ לזרב לזרב עריה 12 .ךילובג-לכבו ךיתואטח-לכבו ריחמב אל ןתא זבל ךיתורצואו ךליח 13 .דקות םכילע יפאב החדק שא-יכ תעדי אל ץראב ךיביא-תא יתרבעהו 14 ינחקת ךפא ךראל-לא יפדרמ יל םקנהו ינדקפו ינרכז הוהי תעדי התא 15 .הפרח ךילע יתאש עד ארקנ-יכ יבבל תחמשלו ןוששל יל ךירבד יהיו םלכאו ךירבד ואצמנ 16 .תואבצ יהלא הוהי ילע ךמש .ינתאלמ םעז-יכ יתבשי דדב ךדי ינפמ זלעאו םיקחשמ-דוסב יתבשי-אל 17 בזכא ומכ יל היהת ויה אפרה הנאמ השונא יתכמו חצנ יבאכ היה המל 18 .ונמאנ אל םימ ללוזמ רקי איצות-םאו דמעת ינפל ךבישאו בושת-םא הוהי רמא-הכ ןכל 19 .םהילא בושת-אל התאו ךילא המה ובשי היהת יפכ -יכ ךל ולכוי-אלו ךילא ומחלנו הרוצב תשחנ תמוחל הזה םעל ךיתתנו 20 .הוהי-םאנ ךליצהלו ךעישוהל ינא ךתא .םיצרע ףכמ ךיתדפו םיער דימ ךיתלצהו 21