Jeremiah chapter 16 קרפ הימרי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .הזה םוקמב תונבו םינב ךל ויהי-אלו השא ךל חקת-אל 2 םתמא-לעו הזה םוקמב םידוליה תונבה-לעו םינבה-לע הוהי רמא הכ-יכ 3 .תאזה ץראב םתוא םידלומה םתובא-לעו םתוא תודליה ויהי המדאה ינפ-לע ןמדל ורבקי אלו ודפסי אל ותמי םיאלחת יתוממ 4 .ץראה תמהבלו םימשה ףועל לכאמל םתלבנ התיהו ולכי בערבו ברחבו -יכ םהל דנת-לאו דופסל ךלת-לאו חזרמ תיב אובת-לא הוהי רמא הכ-יכ 5 .םימחרה-תאו דסחה-תא הוהי-םאנ הזה-םעה תאמ ימולש-תא יתפסא דדגתי אלו םהל ודפסי-אלו ורבקי אל תאזה ץראב םינטקו םילדג ותמו 6 .םהל חרקי אלו -לע םימוחנת סוכ םתוא וקשי-אלו תמ-לע ומחנל לבא-לע םהל וסרפי-אלו 7 .ומא-לעו ויבא .תותשלו לכאל םתוא תבשל אובת-אל התשמ-תיבו 8 הזה םוקמה-ןמ תיבשמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 9 .הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םכימיבו םכיניעל רבד המ-לע ךילא ורמאו הלאה םירבדה-לכ תא הזה םעל דיגת יכ היהו 10 רשא ונתאטח המו וננוע המו תאזה הלודגה הערה-לכ תא ונילע הוהי .וניהלא הוהיל ונאטח ירחא וכליו הוהי-םאנ יתוא םכיתובא ובזע-רשא לע םהילא תרמאו 11 .ורמש אל יתרות-תאו ובזע יתאו םהל ווחתשיו םודבעיו םירחא םיהלא ערה-ובל תוררש ירחא שיא םיכלה םכנהו םכיתובאמ תושעל םתערה םתאו 12 .ילא עמש יתלבל םכיתובאו םתא םתעדי אל רשא ץראה-לע תאזה ץראה לעמ םכתא יתלטהו 13 .הנינח םכל ןתא-אל רשא הלילו םמוי םירחא םיהלא-תא םש-םתדבעו -תא הלעה רשא הוהי-יח דוע רמאי-אלו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל 14 .םירצמ ץראמ לארשי ינב תוצראה לכמו ןופצ ץראמ לארשי ינב-תא הלעה רשא הוהי-יח-םא יכ 15 .םתובאל יתתנ רשא םתמדא-לע םיתבשהו המש םחידה רשא םיברל חלשא ןכ-ירחאו םוגידו הוהי-םאנ םיבר םיגודל חלש יננה 16 .םיעלסה יקיקנמו העבג-לכ לעמו רה-לכ לעמ םודצו םידיצ .יניע דגנמ םנוע ןפצנ-אלו ינפלמ ורתסנ אל םהיכרד-לכ-לע יניע יכ 17 םהיצוקש תלבנב יצרא-תא םללח לע םתאטחו םנוע הנשמ הנושאר יתמלשו 18 .יתלחנ-תא ואלמ םהיתובעותו ץרא-יספאמ ואבי םיוג ךילא הרצ םויב יסונמו יזעמו יזע הוהי 19 .ליעומ םב-ןיאו לבה וניתובא ולחנ רקש-ךא ורמאיו .םיהלא אל המהו םיהלא םדא ול-השעיה 20 -יכ ועדיו יתרובג-תאו ידי-תא םעידוא תאזה םעפב םעידומ יננה ןכל 21 .הוהי ימש