Jeremiah chapter 17 קרפ הימרי תונרקלו םבל חול-לע השורח רימש ןרפצב לזרב טעב הבותכ הדוהי תאטח 1 .םכיתוחבזמ .תוהבגה תועבג לע ןנער ץע-לע םהירשאו םתוחבזמ םהינב רכזכ 2 .ךילובג-לכב תאטחב ךיתמב ןתא זבל ךיתורצוא-לכ ךליח הדשב יררה 3 -אל רשא ץראב ךיביא-תא ךיתדבעהו ךל יתתנ רשא ךתלחנמ ךבו התטמשו 4 .דקות םלוע-דע יפאב םתחדק שא-יכ תעדי הוהי-ןמו וערז רשב םשו םדאב חטבי רשא רבגה רורא הוהי רמא הכ 5 .ובל רוסי ץרא רבדמב םיררח ןכשו בוט אובי-יכ הארי אלו הברעב רערעכ היהו 6 .בשת אלו החלמ .וחטבמ הוהי היהו הוהיב חטבי רשא רבגה ךורב 7 םח אבי-יכ ארי אלו וישרש חלשי לבוי-לעו םימ-לע לותש ץעכ היהו 8 .ירפ תושעמ שימי אלו גאדי אל תרצב תנשבו ןנער והלע היהו .ונעדי ימ אוה שנאו לכמ בלה בקע 9 .ויללעמ ירפכ וכרדכ שיאל תתלו תוילכ ןחב בל רקח הוהי ינא 10 ותירחאבו ונבזעי ומי יצחב טפשמב אלו רשע השע דלי אלו רגד ארק 11 .לבנ היהי .ונשדקמ םוקמ ןושארמ םורמ דובכ אסכ 12 רוקמ ובזע יכ ובתכי ץראב ירוסי ושבי ךיבזע-לכ הוהי לארשי הוקמ 13 .הוהי-תא םייח-םימ .התא יתלהת יכ העשואו ינעישוה אפראו הוהי ינאפר 14 .אנ אובי הוהי-רבד היא ילא םירמא המה-הנה 15 אצומ תעדי התא יתיואתה אל שונא םויו ךירחא הערמ יתצא-אל ינאו 16 .היה ךינפ חכנ יתפש .הער םויב התא-יסחמ התחמל יל-היהת-לא 17 םוי םהילע איבה ינא התחא-לאו המה ותחי ינא השבא-לאו יפדר ושבי 18 .םרבש ןורבש הנשמו הער הדוהי יכלמ וב ואבי רשא םע-ינב רעשב תדמעו ךלה ילא הוהי רמא-הכ 19 .םלשורי ירעש לכבו וב ואצי רשאו יבשי לכו הדוהי-לכו הדוהי יכלמ הוהי-רבד ועמש םהילא תרמאו 20 .הלאה םירעשב םיאבה םלשורי םתאבהו תבשה םויב אשמ ואשת-לאו םכיתושפנב ורמשה הוהי רמא הכ 21 .םלשורי ירעשב -תא םתשדקו ושעת אל הכאלמ-לכו תבשה םויב םכיתבמ אשמ ואיצות-אלו 22 .םכיתובא-תא יתיוצ רשאכ תבשה םוי תחק יתלבלו עמוש יתלבל םפרע-תא ושקיו םנזא-תא וטה אלו ועמש אלו 23 .רסומ ריעה ירעשב אשמ איבה יתלבל הוהי-םאנ ילא ןועמשת עמש-םא היהו 24 .הכאלמ-לכ הב-תושע יתלבל תבשה םוי-תא שדקלו תבשה םויב תאזה בכרב םיבכר דוד אסכ-לע םיבשי םירשו םיכלמ תאזה ריעה ירעשב ואבו 25 תאזה-ריעה הבשיו םלשורי יבשיו הדוהי שיא םהירשו המה םיסוסבו .םלועל -ןמו הלפשה-ןמו ןמינב ץראמו םלשורי תוביבסמו הדוהי-ירעמ ואבו 26 .הוהי תיב הדות יאבמו הנובלו החנמו חבזו הלוע םיאבמ בגנה-ןמו רהה ירעשב אבו אשמ תאש יתלבלו תבשה םוי-תא שדקל ילא ועמשת אל-םאו 27 .הבכת אלו םלשורי תונמרא הלכאו הירעשב שא יתצהו תבשה םויב םלשורי