Jeremiah chapter 18 קרפ הימרי .רמאל הוהי תאמ והימרי-לא היה רשא רבדה 1 .ירבד-תא ךעימשא המשו רצויה תיב תדריו םוק 2 .םינבאה-לע הכאלמ השע והנהו רצויה תיב דראו 3 רשאכ רחא ילכ והשעיו בשו רצויה דיב רמחב השע אוה רשא ילכה תחשנו 4 .תושעל רצויה יניעב רשי .רומאל ילא הוהי-רבד יהיו 5 דיב רמחכ הנה הוהי-םאנ לארשי תיב םכל תושעל לכוא-אל הזה רצויכה 6 .לארשי תיב ידיב םתא-ןכ רצויה .דיבאהלו ץותנלו שותנל הכלממ-לעו יוג-לע רבדא עגר 7 יתבשח רשא הערה-לע יתמחנו וילע יתרבד רשא ותערמ אוהה יוגה בשו 8 .ול תושעל .עטנלו תנבל הכלממ-לעו יוג-לע רבדא עגרו 9 יתרמא רשא הבוטה-לע יתמחנו ילוקב עמש יתלבל יניעב הערה השעו 10 .ותוא ביטיהל הוהי רמא הכ רמאל םלשורי יבשוי-לעו הדוהי-שיא-לא אנ-רמא התעו 11 הערה וכרדמ שיא אנ ובוש הבשחמ םכילע בשחו הער םכילע רצוי יכנא הנה .םכיללעמו םכיכרד וביטיהו .השענ ערה-ובל תוררש שיאו ךלנ וניתובשחמ ירחא-יכ שאונ ורמאו 12 דאמ התשע תררעש הלאכ עמש ימ םיוגב אנ-ולאש הוהי רמא הכ ןכל 13 .לארשי תלותב .םילזונ םירק םירז םימ ושתני-םא ןונבל גלש ידש רוצמ בזעיה 14 תכלל םלוע יליבש םהיכרדב םולשכיו ורטקי אושל ימע ינחכש-יכ 15 .הלולס אל ךרד תוביתנ .ושארב דיניו םשי הילע רבוע לכ םלוע תקורש המשל םצרא םושל 16 .םדיא םויב םארא םינפ-אלו ףרע ביוא ינפל םציפא םידק-חורכ 17 הצעו ןהכמ הרות דבאת-אל יכ תובשחמ והימרי-לע הבשחנו וכל ורמאיו 18 .וירבד-לכ-לא הבישקנ-לאו ןושלב והכנו וכל איבנמ רבדו םכחמ .יבירי לוקל עמשו ילא הוהי הבישקה 19 רבדל ךינפל ידמע רכז ישפנל החוש ורכ-יכ הער הבוט-תחת םלשיה 20 .םהמ ךתמח-תא בישהל הבוט mdilr תולכש םהישנ הניהתו ברח-ידי-לע םרגהו בערל םהינב-תא ןת ןכל 21 .המחלמב ברח-יכמ םהירוחב תומ יגרה ויהי םהישנאו תונמלאו ינדכלל החיש ורכ-יכ םאתפ דודג םהילע איבת-יכ םהיתבמ הקעז עמשת 22 .ילגרל ונמט םיחפו םתאטחו םנוע-לע רפכת-לא תומל ילע םתצע-לכ-תא תעדי הוהי התאו 23 .םהב השע ךפא תעב ךינפל םילשכמ ויהו יחמת-לא ךינפלמ