Jeremiah chapter 19 קרפ הימרי ינקזמו םעה ינקזמו שרח רצוי קבקב תינקו ךולה הוהי רמא הכ 1 .םינהכה -רשא םירבדה-תא םש תארקו תוסרחה רעש חתפ רשא םנה-ןב איג-לא תאציו 2 .ךילא רבדא תואבצ הוהי רמא-הכ םלשורי יבשיו הדוהי יכלמ הוהי-רבד ועמש תרמאו 3 .וינזא הנלצת העמש-לכ רשא הזה םוקמה-לע הער איבמ יננה לארשי יהלא רשא םירחא םיהלאל וב-ורטקיו הזה םוקמה-תא ורכניו ינבזע רשא ןעי 4 .םיקנ םד הזה םוקמה-תא ואלמו הדוהי יכלמו םהיתובאו המה םועדי-אל יתיוצ-אל רשא לעבל תולע שאב םהינב-תא ףרשל לעבה תומב-תא ונבו 5 .יבל-לע התלע אלו יתרבד אלו איגו תפתה דוע הזה םוקמל ארקי-אלו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל 6 .הגרהה איג-םא יכ םנה-ןב םהיביא ינפל ברחב םיתלפהו הזה םוקמב םלשוריו הדוהי תצע-תא יתקבו 7 .ץראה תמהבלו םימשה ףועל לכאמל םתלבנ-תא יתתנו םשפנ ישקבמ דיבו -לכ-לע קרשיו םשי הילע רבע לכ הקרשלו המשל תאזה ריעה-תא יתמשו 8 .התכמ ולכאי והער-רשב שיאו םהיתנב רשב תאו םהינב רשב-תא םיתלכאהו 9 .םשפנ ישקבמו םהיביא םהל וקיצי רשא קוצמבו רוצמב .ךתוא םיכלהה םישנאה יניעל קבקבה תרבשו 10 ריעה-תאו הזה םעה-תא רבשא הככ תואבצ הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו 11 ורבקי תפתבו דוע הפרהל לכוי-אל רשא רצויה ילכ-תא רבשי רשאכ תאזה .רובקל םוקמ ןיאמ .תפתכ תאזה ריעה-תא תתלו ויבשוילו הוהי-םאנ הזה םוקמל השעא-ןכ 12 םיתבה לכל םיאמטה תפתה םוקמכ הדוהי יכלמ יתבו םלשורי יתב ויהו 13 .םירחא םיהלאל םיכסנ ךסהו םימשה אבצ לכל םהיתגג-לע ורטק רשא הוהי-תיב רצחב דמעיו אבנהל םש הוהי וחלש רשא תפתהמ והימרי אביו 14 .םעה-לכ-לא רמאיו -לכ-לעו תאזה ריעה-לא יבמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ 15 -תא עומש יתלבל םפרע-תא ושקה יכ הילע יתרבד רשא הערה-לכ תא הירע .ירבד