Jeremiah chapter 20 קרפ הימרי והימרי-תא הוהי תיבב דיגנ דיקפ-אוהו ןהכה רמא-ןב רוחשפ עמשיו 1 .הלאה םירבדה-תא אבנ ןמינב רעשב רשא תכפהמה-לע ותא ןתיו איבנה והימרי תא רוחשפ הכיו 2 .הוהי תיבב רשא ןוילעה והימרי וילא רמאיו תכפהמה-ןמ והימרי-תא רוחשפ אציו תרחממ יהיו 3 .ביבסמ רוגמ-םא יכ ךמש הוהי ארק רוחשפ אל ברחב ולפנו ךיבהא-לכלו ךל רוגמל ךנתנ יננה הוהי רמא הכ יכ 4 םכהו הלבב םלגהו לבב-ךלמ דיב ןתא הדוהי-לכ-תאו תואר ךיניעו םהיביא .ברחב -לכ תאו הרקי-לכ-תאו העיגי-לכ-תאו תאזה ריעה ןסח-לכ-תא יתתנו 5 .הלבב םואיבהו םוחקלו םוזזבו םהיביא דיב ןתא הדוהי יכלמ תורצוא םשו תומת םשו אובת לבבו יבשב וכלת ךתיב יבשי לכו רוחשפ התאו 6 .רקשב םהל תאבנ-רשא ךיבהא-לכו התא רבקת .יל געל הלכ םויה-לכ קוחשל יתייה לכותו ינתקזח תפאו הוהי ינתיתפ 7 סלקלו הפרחל יל הוהי-רבד היה-יכ ארקא דשו סמח קעזא רבדא ידמ-יכ 8 .םויה-לכ רצע תרעב שאכ יבלב היהו ומשב דוע רבדא-אלו ונרכזא-אל יתרמאו 9 .לכוא אלו לכלכ יתיאלנו יתמצעב ימולש שונא לכ ונדיגנו ודיגה ביבסמ רוגמ םיבר תבד יתעמש יכ 10 .ונממ ונתמקנ החקנו ול הלכונו התפי ילוא יעלצ ixny -יכ דאמ ושב ולכי אלו ולשכי יפדר ןכ-לע ץירע רובגכ יתוא הוהיו 11 .חכשת אל םלוע תמלכ וליכשה אל ךילא יכ םהמ ךתמקנ הארא בלו תוילכ האר קידצ ןחב תואבצ הוהיו 12 .יביר-תא יתילג .םיערמ דימ ןויבא שפנ-תא ליצה יכ הוהי-תא וללה הוהיל וריש 13 .ךורב יהי-לא ימא ינתדלי-רשא םוי וב יתדלי רשא םויה רורא 14 .והחמש חמש רכז ןב ךל-דלי רמאל יבא-תא רשב רשא שיאה רורא 15 רקבב הקעז עמשו םחנ אלו הוהי ךפה-רשא םירעכ אוהה שיאה היהו 16 .םירהצ תעב העורתו .םלוע תרה המחרו ירבק ימא יל-יהתו םחרמ ינתתומ-אל רשא 17 .ימי תשבב ולכיו ןוגיו למע תוארל יתאצי םחרמ הז המל 18