Jeremiah chapter 21 קרפ הימרי -תא והיקדצ ךלמה וילא חלשב הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה 1 .רמאל ןהכה הישעמ-ןב הינפצ-תאו היכלמ-ןב רוחשפ ילוא ונילע םחלנ לבב-ךלמ רצארדכובנ יכ הוהי-תא ונדעב אנ-שרד 2 .ונילעמ הלעיו ויתאלפנ-לככ ונתוא הוהי השעי .והיקדצ-לא ןרמאת הכ םהילא והימרי רמאיו 3 רשא םכדיב רשא המחלמה ילכ-תא בסמ יננה לארשי יהלא הוהי רמא-הכ 4 המוחל ץוחמ םכילע םירצה םידשכה-תאו לבב ךלמ-תא םב םימחלנ םתא .תאזה ריעה ךות-לא םתוא יתפסאו .לודג ףצקבו המחבו ףאבו הקזח עורזבו היוטנ דיב םכתא ינא יתמחלנו 5 .ותמי לודג רבדב המהבה-תאו םדאה-תאו תאזה ריעה יבשוי-תא יתיכהו 6 םעה-תאו וידבע-תאו הדוהי-ךלמ והיקדצ-תא ןתא הוהי-םאנ ןכ-ירחאו 7 רצארדכובנ דיב בערה-ןמו ברחה-ןמ רבדה-ןמ תאזה ריעב םיראשנה-תאו םהילע סוחי-אל ברח-יפל םכהו םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא דיבו לבב-ךלמ .םחרי אלו למחי אלו -תאו םייחה ךרד-תא םכינפל ןתנ יננה הוהי רמא הכ רמאת הזה םעה-לאו 8 .תומה ךרד םידשכה-לע לפנו אצויהו רבדבו בערבו ברחב תומי תאזה ריעב בשיה 9 .ללשל ושפנ ול-התיהו היחי םכילע םירצה לבב ךלמ-דיב הוהי-םאנ הבוטל אלו הערל תאזה ריעב ינפ יתמש יכ 10 .שאב הפרשו ןתנת .הוהי-רבד ועמש הדוהי ךלמ תיבלו 11 -ןפ קשוע דימ לוזג וליצהו טפשמ רקבל וניד הוהי רמא הכ דוד תיב 12 .םהיללעמ ער ינפמ הבכמ ןיאו הרעבו יתמח שאכ אצת ונילע תחי-ימ םירמאה הוהי-םאנ רשימה רוצ קמעה תבשי ךילא יננה 13 .וניתונועמב אובי ימו -לכ הלכאו הרעיב שא יתצהו הוהי-םאנ םכיללעמ ירפכ םכילע יתדקפו 14 .היביבס