Jeremiah chapter 22 קרפ הימרי .הזה רבדה-תא םש תרבדו הדוהי ךלמ-תיב דר הוהי רמא הכ 1 ךמעו ךידבעו התא דוד אסכ-לע בשיה הדוהי ךלמ הוהי-רבד עמש תרמאו 2 .הלאה םירעשב םיאבה םותי רגו קושע דימ לוזג וליצהו הקדצו טפשמ ושע הוהי רמא הכ 3 .הזה םוקמב וכפשת-לא יקנ םדו וסמחת-לא ונת-לא הנמלאו םיבשי םיכלמ הזה תיבה ירעשב ואבו הזה רבדה-תא ושעת ושע-םא יכ 4 .ומעו ודבעו אוה םיסוסבו בכרב םיבכר ואסכ-לע דודל היהי הברחל-יכ הוהי-םאנ יתעבשנ יב הלאה םירבדה-תא ועמשת אל םאו 5 .הזה תיבה אל-םא ןונבלה שאר יל התא דעלג הדוהי ךלמ תיב-לע הוהי רמא הכ-יכ 6 .הבשונ אל םירע רבדמ ךתישא .שאה-לע וליפהו ךיזרא רחבמ ותרכו וילכו שיא םיתחשמ ךילע יתשדקו 7 הוהי השע המ-לע והער-לא שיא ורמאו תאזה ריעה לע םיבר םיוג ורבעו 8 .תאזה הלודגה ריעל הככ םירחא םיהלאל ווחתשיו םהיהלא הוהי תירב-תא ובזע רשא לע ורמאו 9 .םודבעיו -תא הארו דוע בושי אל יכ ךלהל וכב וכב ול ודנת-לאו תמל וכבת-לא 10 .ותדלומ ux` והישאי תחת ךלמה הדוהי ךלמ והישאי-ןב םלש-לא הוהי-רמא הכ יכ 11 .דוע םש בושי-אל הזה םוקמה-ןמ אצי רשא ויבא .דוע הארי-אל תאזה ץראה-תאו תומי םש ותא ולגה-רשא םוקמב יכ 12 ולעפו םנח דבעי והערב טפשמ אלב ויתוילעו קדצ-אלב ותיב הנב יוה 13 .ול-ןתי אל זראב ןופסו ינולח ול ערקו םיחורמ תוילעו תודמ תיב יל-הנבא רמאה 14 .רששב חושמו הקדצו טפשמ השעו התשו לכא אולה ךיבא זראב הרחתמ התא יכ ךלמתה 15 .ול בוט זא .הוהי-םאנ יתא תעדה איה-אולה בוט זא ןויבאו ינע-ןיד ןד 16 קשעה-לעו ךופשל יקנה-םד לעו ךעצב-לע-םא יכ ךבלו ךיניע ןיא יכ 17 .תושעל הצורמה-לעו ול ודפסי-אל הדוהי ךלמ והישאי-ןב םיקיוהי-לא הוהי רמא-הכ ןכל 18 .הדה יוהו ןודא יוה ול ודפסי-אל תוחא יוהו יחא יוה .םלשורי ירעשל האלהמ ךלשהו בוחס רבקי רומח תרובק 19 -לכ ורבשנ יכ םירבעמ יקעצו ךלוק ינת ןשבבו יקעצו ןונבלה ילע 20 .ךיבהאמ תעמש-אל יכ ךירוענמ ךכרד הז עמשא אל תרמא ךיתולשב ךילא יתרבד 21 .ילוקב לכמ תמלכנו ישבת זא יכ וכלי יבשב ךיבהאמו חור-הערת ךיער-לכ 22 .ךתער .הדליכ ליח םילבח ךל-אבב תנחנ-המ םיזראב יתננקמ ןונבלב יתבשי 23 םתוח הדוהי ךלמ םיקיוהי-ןב והינכ היהי-םא יכ הוהי-םאנ ינא-יח 24 .ךנקתא םשמ יכ ינימי די-לע דיבו םהינפמ רוגי התא-רשא דיבו ךשפנ ישקבמ דיב ךיתתנו 25 .םידשכה דיבו לבב-ךלמ רצארדכובנ םש םתדלי-אל רשא תרחא ץראה לע ךתדלי רשא ךמא-תאו ךתא יתלטהו 26 .ותומת םשו .ובושי אל המש םש בושל םשפנ-תא םיאשנמ םה-רשא ץראה-לעו 27 ולטוה עודמ וב ץפח ןיא ילכ-םא והינכ הזה שיאה ץופנ הזבנ בצעה 28 .ועדי-אל רשא ץראה-לע וכלשהו וערזו אוה .הוהי-רבד יעמש ץרא ץרא ץרא 29 אל יכ וימיב חלצי-אל רבג ירירע הזה שיאה-תא ובתכ הוהי רמא הכ 30 .הדוהיב דוע לשמו דוד אסכ-לע בשי שיא וערזמ חלצי