Jeremiah chapter 23 קרפ הימרי .הוהי-םאנ יתיערמ ןאצ-תא םיצפמו םידבאמ םיער יוה 1 -תא םתצפה םתא ימע-תא םיערה םיערה-לע לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ןכל 2 -םאנ םכיללעמ ער-תא םכילע דקפ יננה םתא םתדקפ אלו םוחדתו ינאצ .הוהי יתבשהו םש םתא יתחדה-רשא תוצראה לכמ ינאצ תיראש-תא ץבקא ינאו 3 .וברו ורפו ןהונ-לע ןהתא -םאנ ודקפי אלו ותחי-אלו דוע ואריי-אלו םוערו םיער םהילע יתמקהו 4 .הוהי ליכשהו ךלמ ךלמו קידצ חמצ דודל יתמקהו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה 5 .ץראב הקדצו טפשמ השעו הוהי וארקי-רשא ומש-הזו חטבל ןכשי לארשיו הדוהי עשות וימיב 6 .ונקדצ -תא הלעה רשא הוהי-יח דוע ורמאי-אלו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל 7 .םירצמ ץראמ לארשי ינב הנופצ ץראמ לארשי תיב ערז-תא איבה רשאו הלעה רשא הוהי-יח-םא יכ 8 .םתמדא-לע ובשיו םש םיתחדה רשא תוצראה לכמו רבגכו רוכש שיאכ יתייה יתומצע-לכ ופחר יברקב יבל רבשנ םיאבנל 9 .ושדק ירבד ינפמו הוהי ינפמ ןיי ורבע רבדמ תואנ ושבי ץראה הלבא הלא ינפמ-יכ ץראה האלמ םיפאנמ יכ 10 .ןכ-אל םתרובגו הער םתצורמ יהתו .הוהי-םאנ םתער יתאצמ יתיבב-םג ופנח ןהכ-םג איבנ-םג-יכ 11 םהילע איבא-יכ הב ולפנו וחדי הלפאב תוקלקלחכ םהל םכרד היהי ןכל 12 .הוהי-םאנ םתדקפ תנש drx .לארשי-תא ימע-תא ועתיו לעבב ואבנה הלפת יתיאר ןורמש יאיבנבו 13 םיערמ ידי וקזחו רקשב ךלהו ףואנ הרורעש יתיאר םלשורי יאבנבו 14 .הרמעכ היבשיו םדסכ םלכ יל-ויה ותערמ שיא ובש-יתלבל םיתקשהו הנעל םתוא ליכאמ יננה םיאבנה-לע תואבצ הוהי רמא-הכ ןכל 15 .ץראה-לכל הפנח האצי םלשורי יאיבנ תאמ יכ שאר-ימ םילבהמ םכל םיאבנה םיאבנה ירבד-לע ועמשת-לא תואבצ הוהי רמא-הכ 16 .הוהי יפמ אל ורבדי םבל ןוזח םכתא המה ובל תוררשב ךלה לכו םכל היהי םולש הוהי רבד יצאנמל רומא םירמא 17 .הער םכילע אובת-אל ורמא .עמשיו ירבד בישקה-ימ ורבד-תא עמשיו אריו הוהי דוסב דמע ימ יכ 18 .לוחי םיעשר שאר לע ללוחתמ רעסו האצי המח הוהי תרעס הנה 19 םימיה תירחאב ובל תומזמ ומיקה-דעו ותשע-דע הוהי-ףא בושי אל 20 .הניב הב וננובתת .ואבנ םהו םהילא יתרבד-אל וצר םהו םיאבנה-תא יתחלש-אל 21 ערמו ערה םכרדמ םובשיו ימע-תא ירבד ועמשיו ידוסב ודמע-םאו 22 .םהיללעמ .קחרמ יהלא אלו הוהי-םאנ ינא ברקמ יהלאה 23 -תאו םימשה-תא אולה הוהי-םאנ ונארא-אל ינאו םירתסמב שיא רתסי-םא 24 .הוהי-םאנ אלמ ינא ץראה .יתמלח יתמלח רמאל רקש ימשב םיאבנה םיאבנה ורמא-רשא תא יתעמש 25 .םבל תמרת יאיבנו רקשה יאבנ םיאבנה בלב שיה יתמ-דע 26 רשאכ והערל שיא ורפסי רשא םתמולחב ימש ימע-תא חיכשהל םיבשחה 27 .לעבב ימש-תא םתובא וחכש -המ תמא ירבד רבדי ותא ירבד רשאו םולח רפסי םולח ותא-רשא איבנה 28 .הוהי-םאנ רבה-תא ןבתל .עלס ץצפי שיטפכו הוהי-םאנ שאכ ירבד הכ אולה 29 .והער תאמ שיא ירבד יבנגמ הוהי-םאנ םיאבנה-לע יננה ןכל 30 .םאנ ומאניו םנושל םיחקלה הוהי-םאנ םאיבנה-לע יננה 31 םהירקשב ימע-תא ועתיו םורפסיו הוהי-םאנ רקש תומלח יאבנ-לע יננה 32 הזה-םעל וליעוי-אל ליעוהו םיתיוצ אלו םיתחלש-אל יכנאו םתוזחפבו .הוהי-םאנ תרמאו הוהי אשמ-המ רמאל ןהכ-וא איבנה-וא הזה םעה ךלאשי-יכו 33 .הוהי-םאנ םכתא יתשטנו אשמ-המ-תא םהילא -לעו אוהה שיאה-לע יתדקפו הוהי אשמ רמאי רשא םעהו ןהכהו איבנהו 34 .ותיב .הוהי רבד-המו הוהי הנע-המ ויחא-לא שיאו והער-לע שיא ורמאת הכ 35 ירבד-תא םתכפהו ורבד שיאל היהי אשמה יכ דוע-ורכזת אל הוהי אשמו 36 .וניהלא תואבצ הוהי םייח םיהלא .הוהי רבד-המו הוהי ךנע-המ איבנה-לא רמאת הכ 37 אשמ הזה רבדה-תא םכרמא ןעי הוהי רמא הכ ןכל ורמאת הוהי אשמ-םאו 38 .הוהי אשמ ורמאת אל רמאל םכילא חלשאו הוהי םכל יתתנ רשא ריעה-תאו םכתא יתשטנו אשנ םכתא יתישנו יננה ןכל 39 .ינפ לעמ םכיתובאלו .חכשת אל רשא םלוע תומלכו םלוע תפרח םכילע יתתנו 40