Jeremiah chapter 24 קרפ הימרי ירחא הוהי לכיה ינפל םידעומ םינאת יאדוד ינש הנהו הוהי ינארה 1 ירש-תאו הדוהי-ךלמ םיקיוהי-ןב והינכי-תא לבב-ךלמ רצארדכובנ תולגה .לבב םאביו םלשורימ רגסמה-תאו שרחה-תאו הדוהי דאמ תוער םינאת דחא דודהו תורכבה ינאתכ דאמ תובט םינאת דחא דודה 2 .ערמ הנלכאת-אל רשא תובט תובטה םינאתה םינאת רמאו והימרי האר התא-המ ילא הוהי רמאיו 3 .ערמ הנלכאת-אל רשא דאמ תוער תוערהו דאמ .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 4 תולג-תא ריכא-ןכ הלאה תובטה םינאתכ לארשי יהלא הוהי רמא-הכ 5 .הבוטל םידשכ ץרא הזה םוקמה-ןמ יתחלש רשא הדוהי סרהא אלו םיתינבו תאזה ץראה-לע םיתבשהו הבוטל םהילע יניע יתמשו 6 .שותא אלו םיתעטנו םהל היהא יכנאו םעל יל-ויהו הוהי ינא יכ יתא תעדל בל םהל יתתנו 7 .םבל-לכב ילא ובשי-יכ םיהלאל -תא ןתא ןכ הוהי רמא הכ-יכ ערמ הנלכאת-אל רשא תוערה םינאתכו 8 תאזה ץראב םיראשנה םלשורי תיראש תאו וירש-תאו הדוהי-ךלמ והיקדצ .םירצמ ץראב םיבשיהו הללקלו הנינשל לשמלו הפרחל ץראה תוכלממ לכל הערל העוזל םיתתנו 9 .םש םחידא-רשא תומקמה-לכב יתתנ-רשא המדאה לעמ םמת-דע רבדה-תאו בערה-תא ברחה-תא םב יתחלשו 10 .םהיתובאלו םהל