Jeremiah chapter 25 קרפ הימרי -ןב םיקיוהיל תיעברה הנשב הדוהי םע-לכ-לע והימרי-לע היה-רשא רבדה 1 .לבב ךלמ רצארדכובנל תינשארה הנשה איה הדוהי ךלמ והישאי .רמאל םלשורי יבשי-לכ לאו הדוהי םע-לכ-לע איבנה והימרי רבד רשא 2 שלש הז הזה םויה דעו הדוהי ךלמ ןומא-ןב והישאיל הנש הרשע שלש-ןמ 3 .םתעמש אלו רבדו םיכשא םכילא רבדאו ילא הוהי-רבד היה הנש םירשעו -אלו םתעמש אלו חלשו םכשה םיאבנה וידבע-לכ-תא םכילא הוהי חלשו 4 .עמשל םכנזא-תא םתיטה רשא המדאה-לע ובשו םכיללעמ ערמו הערה וכרדמ שיא אנ-ובוש רמאל 5 .םלוע-דעו םלוע-ןמל םכיתובאלו םכל הוהי ןתנ יתוא וסיעכת-אלו םהל תוחתשהלו םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכלת-לאו 6 .םכל ערא אלו םכידי השעמב .םכל ערל םכידי השעמב ינוסעכה ןעמל הוהי-םאנ ילא םתעמש-אלו 7 .ירבד-תא םתעמש-אל רשא ןעי תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 8 -ךלמ רצארדכובנ-לאו הוהי-םאנ ןופצ תוחפשמ-לכ-תא יתחקלו חלש יננה 9 ביבס הלאה םיוגה-לכ לעו היבשי-לעו תאזה ץראה-לע םיתאבהו ידבע לבב .םלוע תוברחלו הקרשלו המשל םיתמשו םיתמרחהו םיחר לוק הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םהמ יתדבאהו 10 .רנ רואו לבב ךלמ-תא הלאה םיוגה ודבעו המשל הברחל תאזה ץראה-לכ התיהו 11 .הנש םיעבש הוהי-םאנ אוהה יוגה-לעו לבב-ךלמ-לע דקפא הנש םיעבש תואלמכ היהו 12 .םלוע תוממשל ותא יתמשו םידשכ ץרא-לעו םנוע-תא בותכה-לכ תא הילע יתרבד-רשא ירבד-לכ-תא איהה ץראה-לע יתיאבהו 13 .םיוגה-לכ-לע והימרי אבנ-רשא הזה רפסב םלעפכ םהל יתמלשו םילודג םיכלמו םיבר םיוג המה-םג םב-ודבע יכ 14 .םהידי השעמכו ידימ תאזה המחה ןייה סוכ-תא חק ילא לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ 15 .םהילא ךתוא חלש יכנא רשא םיוגה-לכ-תא ותא התיקשהו .םתניב חלש יכנא רשא ברחה ינפמ וללהתהו ושעגתהו ותשו 16 הוהי ינחלש-רשא םיוגה-לכ-תא הקשאו הוהי דימ סוכה-תא חקאו 17 .םהילא המשל הברחל םתא תתל הירש-תא היכלמ-תאו הדוהי ירע-תאו םלשורי-תא 18 .הזה םויכ הללקלו הקרשל .ומע-לכ-תאו וירש-תאו וידבע-תאו םירצמ-ךלמ הערפ-תא 19 -תאו םיתשלפ ץרא יכלמ-לכ תאו ץועה ץרא יכלמ-לכ תאו ברעה-לכ תאו 20 .דודשא תיראש תאו ןורקע-תאו הזע-תאו ןולקשא .ןומע ינב-תאו באומ-תאו םודא-תא 21 .םיה רבעב רשא יאה יכלמ תאו ןודיצ יכלמ-לכ תאו רצ-יכלמ-לכ תאו 22 .האפ יצוצק-לכ תאו זוב-תאו אמית-תאו ןדד-תאו 23 .רבדמב םינכשה ברעה יכלמ-לכ תאו ברע יכלמ-לכ תאו 24 .ידמ יכלמ-לכ תאו םליע יכלמ-לכ תאו ירמז יכלמ-לכ תאו 25 תוכלממה-לכ תאו ויחא-לא שיא םיקחרהו םיברקה ןופצה יכלמ-לכ תאו 26 .םהירחא התשי ךשש ךלמו המדאה ינפ-לע רשא ץראה ויקו ורכשו ותש לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו 27 .םכיניב חלש יכנא רשא ברחה ינפמ ומוקת אלו ולפנו הוהי רמא הכ םהילא תרמאו תותשל ךדימ סוכה-תחקל ונאמי יכ היהו 28 .ותשת ותש תואבצ וקנת הקנה םתאו ערהל לחמ יכנא הילע ימש-ארקנ רשא ריעב הנה יכ 29 .תואבצ הוהי םאנ ץראה יבשי-לכ-לע ארק ינא ברח יכ וקנת `l םורממ הוהי םהילא תרמאו הלאה םירבדה-לכ תא םהילא אבנת התאו 30 לא הנעי םיכרדכ דדיה והונ-לע גאשי גאש ולוק ןתי ושדק ןועממו גאשי .ץראה יבשי-לכ רשב-לכל אוה טפשנ םיוגב הוהיל ביר יכ ץראה הצק-דע ןואש אב 31 .הוהי-םאנ ברחל םנתנ םיעשרה רועי לודג רעסו יוג-לא יוגמ תאצי הער הנה תואבצ הוהי רמא הכ 32 .ץרא-יתכרימ אלו ודפסי אל ץראה הצק-דעו ץראה הצקמ אוהה םויב הוהי יללח ויהו 33 .ויהי המדאה ינפ-לע ןמדל ורבקי אלו ופסאי חובטל םכימי ואלמ-יכ ןאצה ירידא ושלפתהו וקעזו םיערה וליליה 34 .הדמח ילככ םתלפנו םכיתוצופתו .ןאצה ירידאמ הטילפו םיערה-ןמ סונמ דבאו 35 .םתיערמ-תא הוהי דדש-יכ ןאצה ירידא תלליו םיערה תקעצ לוק 36 .הוהי-ףא ןורח ינפמ םולשה תואנ ומדנו 37 ןורח ינפמו הנויה ןורח ינפמ המשל םצרא התיה-יכ וכס ריפככ בזע 38 .ופא