Jeremiah chapter 26 קרפ הימרי תאמ הזה רבדה היה הדוהי ךלמ והישאי-ןב םיקיוהי תוכלממ תישארב 1 .רמאל הוהי םיאבה הדוהי ירע-לכ-לע תרבדו הוהי-תיב רצחב דמע הוהי רמא הכ 2 ערגת-לא םהילא רבדל ךיתיוצ רשא םירבדה-לכ תא הוהי-תיב תוחתשהל .רבד בשח יכנא רשא הערה-לא יתמחנו הערה וכרדמ שיא ובשיו ועמשי ילוא 3 .םהיללעמ ער ינפמ םהל תושעל יתתנ רשא יתרותב תכלל ילא ועמשת אל-םא הוהי רמא הכ םהילא תרמאו 4 .םכינפל אלו חלשו םכשהו םכילא חלש יכנא רשא םיאבנה ידבע ירבד-לע עמשל 5 .םתעמש ייוג לכל הללקל ןתא התאזה ריעה-תאו הלשכ הזה תיבה-תא יתתנו 6 .ץראה הלאה םירבדה-תא רבדמ והימרי-תא םעה-לכו םיאבנהו םינהכה ועמשיו 7 .הוהי תיבב םעה-לכ-לא רבדל הוהי הוצ-רשא-לכ תא רבדל והימרי תולככ יהיו 8 .תומת תומ רמאל םעה-לכו םיאבנהו םינהכה ותא ושפתיו ברחת תאזה ריעהו הזה תיבה היהי ולשכ רמאל הוהי-םשב תיבנ עודמ 9 .הוהי תיבב והימרי-לא םעה-לכ להקיו בשוי ןיאמ הוהי תיב ךלמה-תיבמ ולעיו הלאה םירבדה תא הדוהי ירש ועמשיו 10 .שדחה הוהי-רעש חתפב ובשיו שיאל תומ-טפשמ רמאל םעה-לכ-לאו םירשה-לא םיאבנהו םינהכה ורמאיו 11 .םכינזאב םתעמש רשאכ תאזה ריעה-לא אבנ יכ הזה -לא אבנהל ינחלש הוהי רמאל םעה-לכ-לאו םירשה-לכ-לא והימרי רמאיו 12 .םתעמש רשא םירבדה-לכ תא תאזה ריעה-לאו הזה תיבה םחניו םכיהלא הוהי לוקב ועמשו םכיללעמו םכיכרד וביטיה התעו 13 .םכילע רבד רשא הערה-לא הוהי .םכיניעב רשיכו בוטכ יל-ושע םכדיב יננה ינאו 14 םכילע םינתנ םתא יקנ םד-יכ יתא םתא םיתממ-םא יכ ועדת עדי ךא 15 םכינזאב רבדל םכילע הוהי ינחלש תמאב יכ היבשי-לאו תאזה ריעה-לאו .הלאה םירבדה-לכ תא -טפשמ הזה שיאל-ןיא םיאיבנה-לאו םינהכה-לא םעה-לכו םירשה ורמאיו 16 .ונילא רבד וניהלא הוהי םשב יכ תומ .רמאל םעה להק-לכ-לא ורמאיו ץראה ינקזמ םישנא ומקיו 17 םע-לכ-לא רמאיו הדוהי-ךלמ והיקזח ימיב אבנ היה יתשרומה היכימ 18 היהת םייע םילשוריו שרחת הדש ןויצ תואבצ הוהי רמא-הכ רמאל הדוהי .רעי תומבל תיבה רהו לחיו הוהי-תא ארי אלה הדוהי-לכו הדוהי-ךלמ והיקזח והתמה תמהה 19 הער םישע ונחנאו םהילע רבד-רשא הערה-לא הוהי םחניו הוהי ינפ-תא .וניתושפנ-לע הלודג םירעיה תירקמ והיעמש-ןב והירוא הוהי םשב אבנתמ היה שיא-םגו 20 .והימרי ירבד לככ תאזה ץראה-לעו תאזה ריעה-לע אבניו ךלמה שקביו וירבד-תא םירשה-לכו וירובג-לכו םיקיוהי-ךלמה עמשיו 21 .םירצמ אביו חרביו אריו והירוא עמשיו ותימה ותא םישנאו רובכע-ןב ןתנלא תא םירצמ םישנא םיקיוהי ךלמה חלשיו 22 .םירצמ-לא ברחב והכיו םיקיוהי ךלמה-לא והאביו םירצממ והירוא-תא ואיצויו 23 .םעה ינב ירבק-לא ותלבנ-תא ךלשיו םעה-דיב ותא-תת יתלבל והימרי-תא התיה ןפש-ןב םקיחא די ךא 24 .ותימהל