Jeremiah chapter 27 קרפ הימרי -לא הזה רבדה היה הדוהי ךלמ והישואי-ןב םקיוהי תכלממ תישארב 1 .רמאל הוהי תאמ הימרי .ךראוצ-לע םתתנו תוטמו תורסומ ךל השע ילא הוהי רמא-הכ 2 רצ ךלמ-לאו ןומע ינב ךלמ-לאו באומ ךלמ-לאו םודא ךלמ-לא םתחלשו 3 .הדוהי ךלמ והיקדצ-לא םלשורי םיאבה םיכאלמ דיב ןודיצ ךלמ-לאו הכ לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ רמאל םהינדא-לא םתא תיוצו 4 .םכינדא-לא ורמאת יחכב ץראה ינפ-לע רשא המהבה-תאו םדאה-תא ץראה-תא יתישע יכנא 5 .יניעב רשי רשאל היתתנו היוטנה יעורזבו לודגה ידבע לבב-ךלמ רצאנדכובנ דיב הלאה תוצראה-לכ-תא יתתנ יכנא התעו 6 .ודבעל ול יתתנ הדשה תיח-תא םגו אוה-םג וצרא תע-אב דע ונב-ןב-תאו ונב-תאו םיוגה-לכ ותא ודבעו 7 .םילדג םיכלמו םיבר םיוג וב ודבעו תאו לבב-ךלמ רצאנדכובנ-תא ותא ודבעי-אל רשא הכלממהו יוגה היהו 8 יוגה-לע דקפא רבדבו בערבו ברחב לבב ךלמ לעב וראוצ-תא ןתי-אל רשא .ודיב םתא ימת-דע הוהי-םאנ אוהה םכיננע-לאו םכיתמלח לאו םכימסק-לאו םכיאיבנ-לא ועמשת-לא םתאו 9 .לבב ךלמ-תא ודבעת אל רמאל םכילא םירמא םה-רשא םכיפשכ-לאו םכתא יתחדהו םכתמדא לעמ םכתא קיחרה ןעמל םכל םיאבנ םה רקש יכ 10 .םתדבאו ותמדא-לע ויתחנהו ודבעו לבב-ךלמ לעב וראוצ-תא איבי רשא יוגהו 11 .הב בשיו הדבעו הוהי-םאנ -תא ואיבה רמאל הלאה םירבדה-לככ יתרבד הדוהי-ךלמ היקדצ-לאו 12 .ויחו ומעו ותא ודבעו לבב-ךלמ לעב םכיראוצ רשא יוגה-לא הוהי רבד רשאכ רבדבו בערב ברחב ךמעו התא ותומת המל 13 .לבב ךלמ-תא דבעי-אל ךלמ-תא ודבעת אל רמאל םכילא םירמאה םיאבנה ירבד-לא ועמשת-לאו 14 .םכל םיאבנ םה רקש יכ לבב םכתא יחידה ןעמל רקשל ימשב םיאבנ םהו הוהי-םאנ םיתחלש אל יכ 15 .םכל םיאבנה םיאבנהו םתא םתדבאו -לא ועמשת-לא הוהי רמא הכ רמאל יתרבד הזה םעה-לכ-לאו םינהכה-לאו 16 התע הלבבמ םיבשומ הוהי-תיב ילכ הנה רמאל םכל םיאבנה םכיאיבנ ירבד .םכל םיאבנ המה רקש יכ הרהמ .הברח תאזה ריעה היהת המל ויחו לבב-ךלמ-תא ודבע םהילא ועמשת-לא 17 -יתלבל תואבצ הוהיב אנ-ועגפי םתא הוהי-רבד שי-םאו םה םיאבנ-םאו 18 .הלבב םלשוריבו הדוהי ךלמ תיבו הוהי-תיבב םירתונה םילכה ואב רתי לעו תונכמה-לעו םיה-לעו םידמעה-לא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 19 .תאזה ריעב םירתונה םילכה םיקיוהי-ןב הינוכי-תא ותולגב לבב ךלמ רצאנדכובנ םחקל-אל רשא 20 .םלשוריו הדוהי ירח-לכ תאו הלבב םלשורימ הדוהי-ךלמ הוהי תיב םירתונה םילכה-לע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 21 .םלשוריו הדוהי-ךלמ תיבו םיתילעהו הוהי-םאנ םתא ידקפ םוי דע ויהי המשו ואבוי הלבב 22 .הזה םוקמה-לא םיתבישהו