Jeremiah chapter 28 קרפ הימרי שדחב תיעברה תנשב הדוהי-ךלמ היקדצ תכלממ תישארב איהה הנשב יהיו 1 יניעל הוהי תיבב ןועבגמ רשא איבנה רוזע-ןב היננח ילא רמא ישימחה .רמאל םעה-לכו mipdkd .לבב ךלמ לע-תא יתרבש רמאל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ 2 רשא הוהי תיב ילכ-לכ-תא הזה םוקמה-לא בישמ ינא םימי םיתנש דועב 3 .לבב םאיביו הזה םוקמה-ןמ לבב-ךלמ רצאנדכובנ חקל הלבב םיאבה הדוהי תולג-לכ-תאו הדוהי-ךלמ םיקיוהי-ןב הינכי-תאו 4 .לבב ךלמ לע-תא רבשא יכ הוהי-םאנ הזה םוקמה-לא בישמ ינא םעה-לכ יניעלו םינהכה יניעל איבנה היננח-לא איבנה הימרי רמאיו 5 .הוהי תיבב םידמעה תאבנ רשא ךירבד-תא הוהי םקי הוהי השעי ןכ ןמא איבנה הימרי רמאיו 6 .הזה םוקמה-לא לבבמ הלוגה-לכו הוהי-תיב ילכ בישהל .םעה-לכ ינזאבו ךינזאב רבד יכנא רשא הזה רבדה אנ-עמש-ךא 7 -לעו תובר תוצרא-לא ואבניו םלועה-ןמ ךינפלו ינפל ויה רשא םיאיבנה 8 .רבדלו הערלו המחלמל תולדג תוכלממ הוהי וחלש-רשא איבנה עדוי איבנה רבד אבב םולשל אבני רשא איבנה 9 .תמאב .והרבשיו איבנה הימרי ראוצ לעמ הטומה-תא איבנה היננח חקיו 10 לע-תא רבשא הככ הוהי רמא הכ רמאל םעה-לכ יניעל היננח רמאיו 11 הימרי ךליו םיוגה-לכ ראוצ-לעמ םימי םיתנש דועב לבב-ךלמ רצאנדכבנ .וכרדל איבנה לעמ הטומה-תא איבנה היננח רובש ירחא הימרי-לא הוהי-רבד יהיו 12 .רמאל איבנה הימרי ראוצ תישעו תרבש ץע תטומ הוהי רמא הכ רמאל היננח-לא תרמאו ךולה 13 .לזרב תוטמ ןהיתחת -לכ ראוצ-לע יתתנ לזרב לע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ יכ 14 יתתנ הדשה תיח-תא םגו והדבעו לבב-ךלמ רצאנדכבנ-תא דבעל הלאה םיוגה .ול הוהי ךחלש-אל היננח אנ-עמש איבנה היננח-לא איבנה הימרי רמאיו 15 .רקש-לע הזה םעה-תא תחטבה התאו הרס-יכ תמ התא הנשה המדאה ינפ לעמ ךחלשמ יננה הוהי רמא הכ ןכל 16 .הוהי-לא תרבד .יעיבשה שדחב איהה הנשב איבנה היננח תמיו 17