Jeremiah chapter 29 קרפ הימרי הלוגה ינקז רתי-לא םלשורימ איבנה הימרי חלש רשא רפסה ירבד הלאו 1 םלשורימ רצאנדכובנ הלגה רשא םעה-לכ-לאו םיאיבנה-לאו םינהכה-לאו .הלבב שרחהו םלשוריו הדוהי ירש םיסירסהו הריבגהו ךלמה-הינכי תאצ ירחא 2 .םלשורימ רגסמהו -לא הדוהי-ךלמ היקדצ חלש רשא היקלח-ןב הירמגו ןפש-ןב השעלא דיב 3 .רמאל הלבב לבב ךלמ רצאנדכובנ םלשורימ יתילגה-רשא הלוגה-לכל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 4 .הלבב .ןירפ-תא ולכאו תונג ועטנו ובשו םיתב ונב 5 ונת םכיתונב-תאו םישנ םכינבל וחקו תונבו םינב ודילוהו םישנ וחק 6 .וטעמת-לאו םש-וברו תונבו םינב הנדלתו םישנאל הוהי-לא הדעב וללפתהו המש םכתא יתילגה רשא ריעה םולש-תא ושרדו 7 .םולש םכל היהי המולשב יכ -רשא םכיאיבנ םכל ואישי-לא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 8 .םימלחמ םתא רשא םכיתמלח-לא ועמשת-לאו םכימסקו םכברקב .הוהי-םאנ םיתחלש אל ימשב םכל םיאבנ םה רקשב יכ 9 יתמקהו םכתא דקפא הנש םיעבש לבבל תאלמ יפל יכ הוהי רמא הכ-יכ 10 .הזה םוקמה-לא םכתא בישהל בוטה ירבד-תא םכילע תובשחמ הוהי-םאנ םכילע בשח יכנא רשא תבשחמה-תא יתעדי יכנא יכ 11 .הוקתו תירחא םכל תתל הערל אלו םולש .םכילא יתעמשו ילא םתללפתהו םתכלהו יתא םתארקו 12 .םכבבל-לכב ינשרדת יכ םתאצמו יתא םתשקבו 13 םיוגה-לכמ םכתא יתצבקו םכתיבש-תא יתבשו הוהי-םאנ םכל יתאצמנו 14 םוקמה-לא םכתא יתבשהו הוהי-םאנ םש םכתא יתחדה רשא תומוקמה-לכמו .םשמ םכתא יתילגה-רשא .הלבב םיאבנ הוהי ונל םיקה םתרמא יכ 15 בשויה םעה-לכ-לאו דוד אסכ-לא בשויה ךלמה-לא הוהי רמא הכ-יכ 16 .הלוגב םכתא ואצי-אל רשא םכיחא תאזה ריעב רבדה-תאו בערה-תא ברחה-תא םב חלשמ יננה תואבצ הוהי רמא הכ 17 .ערמ הנלכאת-אל רשא םירעשה םינאתכ םתוא יתתנו ץראה תוכלממ לכל העוזל םיתתנו רבדבו בערב ברחב םהירחא יתפדרו 18 .םש םיתחדה-רשא םיוגה-לכב הפרחלו הקרשלו המשלו הלאל ידבע-תא םהילא יתחלש רשא הוהי-םאנ ירבד-לא ועמש-אל-רשא תחת 19 .הוהי-םאנ םתעמש אלו חלשו םכשה םיאבנה .הלבב םלשורימ יתחלש-רשא הלוגה-לכ הוהי-רבד ועמש םתאו 20 -ןב והיקדצ-לאו הילוק-ןב באחא-לא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ 21 לבב-ךלמ רצארדכובנ דיב םתא ןתנ יננה רקש ימשב םכל םיאבנה הישעמ .םכיניעל םכהו והיקדצכ הוהי ךמשי רמאל לבבב רשא הדוהי תולג לכל הללק םהמ חקלו 22 .שאב לבב-ךלמ םלק-רשא בחאכו ימשב רבד ורבדיו םהיער ישנ-תא ופאניו לארשיב הלבנ ושע רשא ןעי 23 .הוהי-םאנ דעו עדיוה יכנאו םתיוצ אול רשא רקש .רמאל רמאת ימלחנה והיעמש-לאו 24 הכמשב תחלש התא רשא ןעי רמאל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ 25 -לכ לאו ןהכה הישעמ-ןב הינפצ-לאו םלשוריב רשא םעה-לכ-לא םירפס .רמאל םינהכה שיא-לכל הוהי תיב םידקפ תויהל ןהכה עדיוהי תחת ןהכ ךנתנ הוהי 26 .קניצה-לאו תכפהמה-לא ותא התתנו אבנתמו עגשמ .םכל אבנתמה יתתנעה והימריב תרעג אל המל התעו 27 ועטנו ובשו םיתב ונב איה הכרא רמאל לבב ונילא חלש ןכ-לע יכ 28 .ןהירפ-תא ולכאו תונג .איבנה והימרי ינזאב הזה רפסה-תא ןהכה הינפצ ארקיו 29 .רמאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 30 אבנ רשא ןעי ימלחנה היעמש-לא הוהי רמא הכ רמאל הלוגה-לכ-לע חלש 31 .רקש-לע םכתא חטביו ויתחלש אל ינאו היעמש םכל ול היהי-אל וערז-לעו ימלחנה היעמש-לע דקפ יננה הוהי רמא-הכ ןכל 32 הוהי-םאנ ימעל-השע ינא-רשא בוטב הארי-אלו הזה םעה-ךותב בשוי שיא .הוהי-לע רבד הרס-יכ