Jeremiah chapter 30 קרפ הימרי .רמאל הוהי תאמ והימרי-לא היה רשא רבדה 1 יתרבד-רשא םירבדה-לכ תא ךל-בתכ רמאל לארשי יהלא הוהי רמא-הכ 2 .רפס-לא ךילא רמא הדוהיו לארשי ימע תובש-תא יתבשו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה יכ 3 .הושריו םתובאל יתתנ-רשא ץראה-לא םיתבשהו הוהי .הדוהי-לאו לארשי-לא הוהי רבד רשא םירבדה הלאו 4 .םולש ןיאו דחפ ונעמש הדרח לוק הוהי רמא הכ-יכ 5 ויצלח-לע וידי רבג-לכ יתיאר עודמ רכז דלי-םא וארו אנ-ולאש 6 .ןוקריל םינפ-לכ וכפהנו הדלויכ .עשוי הנממו בקעיל איה הרצ-תעו והמכ ןיאמ אוהה םויה לודג יכ יוה 7 ךיתורסומו ךראוצ לעמ ולע רבשא תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב היהו 8 .םירז דוע וב-ודבעי-אלו קתנא .םהל םיקא רשא םכלמ דוד תאו םהיהלא הוהי תא ודבעו 9 ךעישומ יננה יכ לארשי תחת-לאו הוהי-םאנ בקעי ידבע ארית-לא התאו 10 .דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו בקעי בשו םיבש ץראמ ךערז-תאו קוחרמ רשא םיוגה-לכב הלכ השעא יכ ךעישוהל הוהי-םאנ ינא ךתא-יכ 11 .ךקנא אל הקנו טפשמל ךיתרסיו הלכ השעא-אל ךתא ךא םש ךיתוצפה .ךתכמ הלחנ ךרבשל שונא הוהי רמא הכ יכ 12 .ךל ןיא הלעת תואפר רוזמל ךניד ןד-ןיא 13 ירזכא רסומ ךיתיכה ביוא תכמ יכ ושרדי אל ךתוא ךוחכש ךיבהאמ-לכ 14 .ךיתאטח ומצע ךנוע בר לע הלא יתישע ךיתאטח ומצע ךנוע בר לע ךבאכמ שונא ךרבש-לע קעזת-המ 15 .ךל הסשמל ךיסאש ויהו וכלי יבשב םלכ ךירצ-לכו ולכאי ךילכא-לכ ןכל 16 .זבל ןתא ךיזזב-lke ןויצ ךל וארק החדנ יכ הוהי-םאנ ךאפרא ךיתוכממו ךל הכרא הלעא יכ 17 .הל ןיא שרד איה ריע התנבנו םחרא ויתנכשמו בוקעי ילהא תובש בש-יננה הוהי רמא הכ 18 .בשי וטפשמ-לע ןומראו הלת-לע אלו םיתדבכהו וטעמי אלו םיתברהו םיקחשמ לוקו הדות םהמ אציו 19 .ורעצי .ויצחל-לכ לע יתדקפו ןוכת ינפל ותדעו םדקכ וינב ויהו 20 -אוה ימ יכ ילא שגנו ויתברקהו אצי וברקמ ולשמו ונממ ורידא היהו 21 .הוהי-םאנ ילא תשגל ובל-תא ברע הז .םיהלאל םכל היהא יכנאו םעל יל םתייהו 22 .לוחי םיעשר שאר לע ררוגתמ רעס האצי המח הוהי תרעס הנה 23 תירחאב ובל תומזמ ומיקה-דעו ותשע-דע הוהי-ףא ןורח בושי אל 24 .הב וננובתת םימיה