Jeremiah chapter 31 קרפ הימרי יל-ויהי המהו לארשי תוחפשמ לכל םיהלאל היהא הוהי-םאנ איהה תעב 1 .םעל .לארשי ועיגרהל ךולה ברח ידירש םע רבדמב ןח אצמ הוהי רמא הכ 2 .דסח ךיתכשמ ןכ-לע ךיתבהא םלוע תבהאו יל הארנ הוהי קוחרמ 3 .םיקחשמ לוחמב תאציו ךיפת ידעת דוע לארשי תלותב תינבנו ךנבא דוע 4 .וללחו םיעטנ ועטנ ןורמש ירהב םימרכ יעטת דוע 5 הוהי-לא ןויצ הלענו ומוק םירפא רהב םירצנ וארק םוי-שי יכ 6 .וניהלא וללה ועימשה םיוגה שארב ולהצו החמש בקעיל ונר הוהי רמא הכ-יכ 7 .לארשי תיראש תא ךמע-תא הוהי עשוה ורמאו הרה חספו רוע םב ץרא-יתכרימ םיתצבקו ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה 8 .הנה ובושי לודג להק ודחי תדליו אל רשי ךרדב םימ ילחנ-לא םכילוא םליבוא םינונחתבו ואבי יכבב 9 .אוה ירכב םירפאו באל לארשיל יתייה-יכ הב ולשכי לארשי הרזמ ורמאו קחרממ םייאב ודיגהו םיוג הוהי-רבד ועמש 10 .ורדע הערכ ורמשו ונצבקי .ונממ קזח דימ ולאגו בקעי-תא הוהי הדפ-יכ 11 -לעו שרית-לעו ןגד-לע הוהי בוט-לא ורהנו ןויצ-םורמב וננרו ואבו 12 .דוע הבאדל ופיסוי-אלו הור ןגכ םשפנ התיהו רקבו ןאצ-ינב-לעו רהצי ןוששל םלבא יתכפהו ודחי םינקזו םירחבו לוחמב הלותב חמשת זא 13 .םנוגימ םיתחמשו םיתמחנו .הוהי-םאנ ועבשי יבוט-תא ימעו ןשד םינהכה שפנ יתיורו 14 הינב-לע הכבמ לחר םירורמת יכב יהנ עמשנ המרב לוק הוהי רמא הכ 15 .ונניא יכ הינב-לע םחנהל הנאמ -םאנ ךתלעפל רכש שי יכ העמדמ ךיניעו יכבמ ךלוק יענמ הוהי רמא הכ 16 .ביוא ץראמ ובשו הוהי .םלובגל םינב ובשו הוהי-םאנ ךתירחאל הוקת-שיו 17 ינבישה דמל אל לגעכ רסואו ינתרסי דדונתמ םירפא יתעמש עומש 18 .יהלא הוהי התא יכ הבושאו יתמלכנ-םגו יתשב ךרי-לע יתקפס יעדוה ירחאו יתמחנ יבוש ירחא-יכ 19 .ירוענ תפרח יתאשנ יכ ונרכזא רכז וב ירבד ידמ-יכ םיעשעש דלי םא םירפא יל ריקי ןבה 20 .הוהי-םאנ ונמחרא םחר ול יעמ ומה ןכ-לע דוע יבוש יתכלה ךרד הלסמל ךבל יתש םירורמת ךל ימש םיניצ ךל יביצה 21 .הלא ךירע-לא יבש לארשי תלותב בבוסת הבקנ ץראב השדח הוהי ארב-יכ הבבושה תבה ןיקמחתת יתמ-דע 22 .רבג ץראב הזה רבדה-תא ורמאי דוע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ 23 .שדקה רה קדצ-הונ הוהי ךכרבי םתובש-תא יבושב וירעבו הדוהי .רדעב ועסנו םירכא ודחי וירע-לכו הדוהי הב ובשיו 24 .יתאלמ הבאד שפנ-לכו הפיע שפנ יתיורה יכ 25 .יל הברע יתנשו האראו יתציקה תאז-לע 26 ערז הדוהי תיב-תאו לארשי תיב-תא יתערזו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה 27 .המהב ערזו mc` ןכ ערהלו דיבאהלו סרהלו ץותנלו שותנל םהילע יתדקש רשאכ היהו 28 .הוהי-םאנ עוטנלו תונבל םהילע דקשא .הניהקת םינב ינשו רסב ולכא תובא דוע ורמאי-אל םהה םימיב 29 .וינש הניהקת רסבה לכאה םדאה-לכ תומי ונועב שיא-םא יכ 30 תירב הדוהי תיב-תאו לארשי תיב-תא יתרכו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה 31 .השדח ץראמ םאיצוהל םדיב יקיזחה םויב םתובא-תא יתרכ רשא תירבכ אל 32 .הוהי-םאנ םב יתלעב יכנאו יתירב-תא ורפה המה-רשא םירצמ הוהי-םאנ םהה םימיה ירחא לארשי תיב-תא תרכא רשא תירבה תאז יכ 33 -ויהי המהו םיהלאל םהל יתייהו הנבתכא םבל-לעו םברקב יתרות-תא יתתנ .םעל יל -יכ הוהי-תא ועד רמאל ויחא-תא שיאו והער-תא שיא דוע ודמלי אלו 34 םתאטחלו םנועל חלסא יכ הוהי-םאנ םלודג-דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ .דוע-רכזא אל עגר הליל רואל םיבכוכו חרי תקח םמוי רואל שמש ןתנ הוהי רמא הכ 35 .ומש תואבצ הוהי וילג ומהיו םיה תויהמ ותבשי לארשי ערז םג הוהי-םאנ ינפלמ הלאה םיקחה ושמי-םא 36 .םימיה-לכ ינפל יוג ינא-םג הטמל ץרא-ידסומ ורקחיו הלעמלמ םימש ודמי-םא הוהי רמא הכ 37 .הוהי-םאנ ושע רשא-לכ-לע לארשי ערז-לכב סאמא .הנפה רעש לאננח לדגממ הוהיל ריעה התנבנו הוהי-םאנ םימי הנה 38 .התעג בסנו ברג תעבג לע ודגנ הדמה הוק דוע אציו 39 רעש תנפ-דע ןורדק לחנ-דע תומרשה-לכו ןשדהו םירגפה קמעה-לכו 40 .םלועל דוע סרהי-אלו שתני-אל הוהיל שדק החרזמ םיסוסה