Jeremiah chapter 32 קרפ הימרי הדוהי ךלמ והיקדצל תירשעה תנשב הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה 1 .רצארדכובנל הנש הרשע-הנמש הנשה איה רצחב אולכ היה איבנה והימריו םלשורי-לע םירצ לבב ךלמ ליח זאו 2 .הדוהי ךלמ-תיב רשא הרטמה הוהי רמא הכ רמאל אבנ התא עודמ רמאל הדוהי-ךלמ והיקדצ ואלכ רשא 3 .הדכלו לבב-ךלמ דיב תאזה ריעה-תא ןתנ יננה לבב-ךלמ דיב ןתני ןתנה יכ םידשכה דימ טלמי אל הדוהי ךלמ והיקדצו 4 .הניארת וניע-תא ויניעו ויפ-םע ויפ-רבדו -תא ומחלת יכ הוהי-םאנ ותא ידקפ-דע היהי םשו והיקדצ-תא ךלוי לבבו 5 .וחילצת אל םידשכה .רמאל ילא הוהי-רבד היה והימרי רמאיו 6 יכ תותנעב רשא ידש-תא ךל הנק רמאל ךילא אב ךדד םלש-ןב לאמנח הנה 7 .תונקל הלאגה טפשמ ךל אנ הנק ילא רמאיו הרטמה רצח-לא הוהי רבדכ ידד-ןב לאמנח ילא אביו 8 הלאגה ךלו השריה טפשמ ךל-יכ ןימינב ץראב רשא תותנעב-רשא ידש-תא .אוה הוהי-רבד יכ עדאו ךל-הנק ףסכה-תא ול-הלקשאו תותנעב רשא ידד-ןב לאמנח תאמ הדשה-תא הנקאו 9 .ףסכה הרשעו םילקש העבש .םינזאמב ףסכה לקשאו םידע דעאו םתחאו רפסב בתכאו 10 .יולגה-תאו םיקחהו הוצמה םותחה-תא הנקמה רפס-תא חקאו 11 ידד לאמנח יניעל היסחמ-ןב הירנ-ןב ךורב-לא הנקמה רפסה-תא ןתאו 12 רצחב םיבשיה םידוהיה-לכ יניעל הנקמה רפסב םיבתכה םידעה יניעלו .הרטמה .רמאל םהיניעל ךורב תא הוצאו 13 רפס תא הלאה םירפסה-תא חוקל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ 14 ודמעי ןעמל שרח-ילכב םתתנו הזה יולגה רפס תאו םותחה תאו הזה הנקמה .םיבר םימי םימרכו תודשו םיתב ונקי דוע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 15 .תאזה ץראב .רמאל הירנ-ןב ךורב-לא הנקמה רפס-תא יתת ירחא הוהי-לא ללפתאו 16 לודגה ךחכב ץראה-תאו םימשה-תא תישע התא הנה הוהי ינדא ההא 17 .רבד-לכ ךממ אלפי-אל היוטנה ךערזבו לודגה לאה םהירחא םהינב קיח-לא תובא ןוע םלשמו םיפלאל דסח השע 18 .ומש תואבצ הוהי רובגה תתל םדא ינב יכרד-לכ-לע תוחקפ ךיניע-רשא הילילעה ברו הצעה לדג 19 .ויללעמ ירפכו ויכרדכ שיאל םדאבו לארשיבו הזה םויה-דע םירצמ-ץראב םיתפמו תותא תמש-רשא 20 .הזה םויכ םש ךל-השעתו הקזח דיבו םיתפומבו תותאב םירצמ ץראמ לארשי-תא ךמע-תא אצתו 21 .לודג ארומבו היוטנ עורזאבו בלח תבז ץרא םהל תתל םתובאל תעבשנ-רשא תאזה ץראה-תא םהל ןתתו 22 .שבדו רשא-לכ תא וכלה-אל ךתורתבו ךלוקב ועמש-אלו התא ושריו ואביו 23 .תאזה הערה-לכ תא םתא ארקתו ושע אל תושעל םהל התיוצ הילע םימחלנה םידשכה דיב הנתנ ריעהו הדכלל ריעה ואב תוללסה הנה 24 .האר ךנהו היה תרבד רשאו רבדהו בערהו ברחה ינפמ ריעהו םידע דעהו ףסכב הדשה ךל-הנק הוהי ינדא ילא תרמא התאו 25 .םידשכה דיב הנתנ .רמאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 26 .רבד-לכ אלפי ינממה רשב-לכ יהלא הוהי ינא הנה 27 דיבו םידשכה דיב תאזה ריעה-תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ ןכל 28 .הדכלו לבב-ךלמ רצארדכובנ שאב תאזה ריעה-תא ותיצהו תאזה ריעה-לע םימחלנה םידשכה ואבו 29 םיהלאל םיכסנ וכסהו לעבל םהיתוגג-לע ורטק רשא םיתבה תאו הופרשו .ינסעכה ןעמל םירחא יכ םהיתרענמ יניעב ערה םישע ךא הדוהי ינבו לארשי-ינב ויה-יכ 30 .הוהי-םאנ םהידי השעמב יתא םיסעכמ ךא לארשי-ינב התוא ונב רשא םויה-ןמל תאזה ריעה יל התיה יתמח-לעו יפא-לע יכ 31 .ינפ לעמ הריסהל הזה םויה דעו םהיכלמ המה ינסעכהל ושע רשא הדוהי ינבו לארשי-ינב תער-לכ לע 32 .םלשורי יבשיו הדוהי שיאו םהיאיבנו םהינהכ םהירש תחקל םיעמש םניאו דמלו םכשה םתא דמלו םינפ אלו ףרע ילא ונפיו 33 .רסומ .ואמטל וילע ימש-ארקנ-רשא תיבב םהיצוקש ומישיו 34 -תאו םהינב-תא ריבעהל םנה-ןב איגב רשא לעבה תומב-תא ונביו 35 תאזה הבעותה תושעל יבל-לע התלע אלו םיתיוצ-אל רשא ךלמל םהיתונב .הדוהי-תא יטחה ןעמל םירמא םתא רשא תאזה ריעה-לא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ןכל התעו 36 .רבדבו בערבו ברחב לבב-ךלמ דיב הנתנ לודג ףצקבו יתמחבו יפאב םש םיתחדה רשא תוצראה-לכמ םצבקמ יננה 37 .חטבל םיתבשהו הזה םוקמה-לא םיתבשהו .םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו 38 םהל בוטל םימיה-לכ יתוא האריל דחא ךרדו דחא בל םהל יתתנו 39 .םהירחא םהינבלו -תאו םתוא יביטיהל םהירחאמ בושא-אל רשא םלוע תירב םהל יתרכו 40 .ילעמ רוס יתלבל םבבלב ןתא יתארי -לכבו יבל-לכב תמאב תאזה ץראב םיתעטנו םתוא ביטהל םהילע יתששו 41 .ישפנ תאזה הלודגה הערה-לכ תא הזה םעה-לא יתאבה רשאכ הוהי רמא הכ-יכ 42 .םהילע רבד יכנא רשא הבוטה-לכ-תא םהילע איבמ יכנא ןכ המהבו םדא ןיאמ איה הממש םירמא םתא רשא תאזה ץראב הדשה הנקנו 43 .םידשכה דיב הנתנ יביבסבו ןמינב ץראב םידע דעהו םותחו רפסב בותכו ונקי ףסכב תודש 44 -תא בישא-יכ בגנה ירעבו הלפשה ירעבו רהה ירעבו הדוהי ירעבו םלשורי .הוהי-םאנ םתובש