Jeremiah chapter 33 קרפ הימרי .רמאל הרטמה רצחב רוצע ונדוע אוהו תינש והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 1 .ומש הוהי הניכהל התוא רצוי הוהי השע הוהי רמא-הכ 2 .םתעדי אל תורצבו תולדג ךל הדיגאו ךנעאו ילא ארק 3 הדוהי יכלמ יתב-לעו תאזה ריעה יתב-לע לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ 4 .ברחה-לאו תוללסה-לא mivzpd יפאב יתיכה-רשא םדאה ירגפ-תא םאלמלו םידשכה-תא םחלהל םיאב 5 .םתער-לכ לע תאזה ריעהמ ינפ יתרתסה רשאו יתמחבו .תמאו םולש תרתע םהל יתילגו םיתאפרו אפרמו הכרא הל-הלעמ יננה 6 .הנשארבכ םיתנבו לארשי תובש תאו הדוהי תובש-תא יתבשהו 7 יל-ואטח רשא םהיתונוע-לוכל יתחלסו יל-ואטח רשא םנוע-לכמ םיתרהטו 8 .יב ועשפ רשאו -לכ-תא ועמשי רשא ץראה ייוג לכל תראפתלו הלהתל ןושש םשל יל התיהו 9 רשא םולשה-לכ לעו הבוטה-לכ לע וזגרו ודחפו םתא השע יכנא רשא הבוטה .הל השע יכנא ןיאמ אוה ברח םירמא םתא רשא הזה-םוקמב עמשי דוע הוהי רמא הכ 10 ןיאמו םדא ןיאמ תומשנה םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב המהב ןיאמו םדא .המהב ןיאמו בשוי הוהי-תא ודוה םירמא לוק הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק 11 -תא בישא-יכ הוהי תיב הדות םיאבמ ודסח םלועל-יכ הוהי בוט-יכ תואבצ .הוהי רמא הנשארבכ ץראה-תובש המהב-דעו םדא-ןיאמ ברחה הזה םוקמב היהי דוע תואבצ הוהי רמא-הכ 12 .ןאצ םיצברמ םיער הונ וירע-לכבו םלשורי יביבסבו ןמינב ץראבו בגנה ירעבו הלפשה ירעב רהה ירעב 13 .הוהי רמא הנומ ידי-לע ןאצה הנרבעת דע הדוהי ירעבו תיב-לא יתרבד רשא בוטה רבדה-תא יתמקהו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה 14 .הדוהי תיב-לעו לארשי הקדצו טפשמ השעו הקדצ חמצ דודל חימצא איהה תעבו םהה םימיב 15 .ץראב הוהי הל-ארקי-רשא הזו חטבל ןוכשת םלשוריו הדוהי עשות םהה םימיב 16 .ונקדצ .לארשי-תיב אסכ-לע בשי שיא דודל תרכי-אל הוהי רמא הכ-יכ 17 -השעו החנמ ריטקמו הלוע הלעמ ינפלמ שיא תרכי-אל םיולה םינהכלו 18 .םימיה-לכ חבז .רומאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 19 יתלבלו הלילה יתירב-תאו םויה יתירב-תא ורפת-םא הוהי רמא הכ 20 .םתעב הלילו-םמוי תויה םיולה-תאו ואסכ-לע ךלמ ןב ול-תויהמ ידבע דוד-תא רפת יתירב-םג 21 .יתרשמ םינהכה דוד ערז-תא הברא ןכ םיה לוח דמי אלו םימשה אבצ רפסי-אל רשא 22 .יתא יתרשמ םיולה-תאו ידבע .רמאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 23 םהב הוהי רחב רשא תוחפשמה יתש רמאל ורבד הזה םעה-המ תיאר אולה 24 .םהינפל יוג דוע תויהמ ןוצאני ימע-תאו םסאמיו .יתמש-אל ץראו םימש תוקח הלילו םמוי יתירב אל-םא הוהי רמא הכ 25 םהרבא ערז-לא םילשמ וערזמ תחקמ סאמא ידבע דודו בוקעי ערז-םג 26 .םיתמחרו םתובש-תא בושא-יכ בקעיו קחשי