Jeremiah chapter 34 קרפ הימרי וליח-לכו לבב-ךלמ רצארדכובנו הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה 1 הירע-לכ-לעו םלשורי-לע םימחלנ םימעה-לכו ודי תלשממ ץרא תוכלממ-לכו .רמאל תרמאו הדוהי ךלמ והיקדצ-לא תרמאו ךלה לארשי יהלא הוהי רמא-הכ 2 .שאב הפרשו לבב-ךלמ דיב תאזה ריעה-תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ וילא -ךלמ יניע-תא ךיניעו ןתנת ודיבו שפתת שפת יכ ודימ טלמת אל התאו 3 .אובת לבבו רבדי ךיפ-תא והיפו הניארת לבב תומת אל ךילע הוהי רמא-הכ הדוהי ךלמ והיקדצ הוהי-רבד עמש ךא 4 .ברחב ןכ ךינפל ויה-רשא םינשארה םיכלמה ךיתובא תופרשמכו תומת םולשב 5 .הוהי-םאנ יתרבד-ינא רבד-יכ ךל-ודפסי ןודא יוהו ךל-ופרשי הלאה םירבדה-לכ תא הדוהי ךלמ והיקדצ-לא איבנה והימרי רבדיו 6 .םלשוריב -לא תורתונה הדוהי ירע-לכ לעו םלשורי-לע םימחלנ לבב-ךלמ ליחו 7 .רצבמ ירע הדוהי ירעב וראשנ הנה יכ הקזע-לאו שיכל -תא תירב והיקדצ ךלמה תרכ ירחא הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה 8 .רורד םהל ארקל םלשוריב רשא םעה-לכ -דבע יתלבל םישפח הירבעהו ירבעה ותחפש-תא שיאו ודבע-תא שיא חלשל 9 .שיא והיחא ידוהיב םב שיאו ודבע-תא שיא חלשל תירבב ואב-רשא םעה-לכו םירשה-לכ ועמשיו 10 .וחלשיו ועמשיו דוע םב-דבע יתלבל םישפח ותחפש-תא םישפח וחלש רשא תוחפשה-תאו םידבעה-תא ובשיו ןכ-ירחא ובושיו 11 .תוחפשלו םידבעל םושיבכיו .רמאל הוהי תאמ והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 12 יאצוה םויב םכיתובא-תא תירב יתרכ יכנא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ 13 .רמאל םידבע תיבמ םירצמ ץראמ םתוא שש ךדבעו ךל רכמי-רשא ירבעה ויחא-תא שיא וחלשת םינש עבש ץקמ 14 .םנזא-תא וטה אלו ילא םכיתובא ועמש-אלו ךמעמ ישפח ותחלשו םינש והערל שיא רורד ארקל יניעב רשיה-תא ושעתו םויה םתא ובשתו 15 .וילע ימש ארקנ-רשא תיבב ינפל תירב ותרכתו -רשא ותחפש-תא שיאו ודבע-תא שיא ובשתו ימש-תא וללחתו ובשתו 16 .תוחפשלו םידבעל םכל תויהל םתא ושבכתו םשפנל םישפח םתחלש שיאו ויחאל שיא רורד ארקל ילא םתעמש-אל םתא הוהי רמא-הכ ןכל 17 יתתנו בערה-לאו רבדה-לא ברחה-לא הוהי-םאנ רורד םכל ארק יננה והערל .ץראה תוכלממ לכל העוזל םכתא תירבה ירבד-תא ומיקה-אל רשא יתרב-תא םירבעה םישנאה-תא יתתנו 18 .וירתב ןיב ורבעיו םינשל ותרכ רשא לגעה ינפל ותרכ רשא ןיב םירבעה ץראה םע לכו םינהכהו םיסרסה םלשורי ירשו הדוהי ירש 19 .לגעה ירתב ףועל לכאמל םתלבנ התיהו םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא דיב םתוא יתתנו 20 .ץראה תמהבלו םימשה םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא דיב ןתא וירש-תאו הדוהי-ךלמ והיקדצ-תאו 21 .םכילעמ םילעה לבב ךלמ ליח דיבו הודכלו הילע ומחלנו תאזה ריעה-לא םיתבשהו הוהי-םאנ הוצמ יננה 22 .בשי ןיאמ הממש ןתא הדוהי ירע-תאו שאב הפרשו