Jeremiah chapter 35 קרפ הימרי ךלמ והישאי-ןב םיקיוהי ימיב הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה 1 .רמאל הדוהי תוכשלה תחא-לא הוהי תיב םתואבהו םתוא תרבדו םיבכרה תיב-לא ךולה 2 .ןיי םתוא תיקשהו תאו וינב-לכ-תאו ויחא-תאו הינצבח-ןב והימרי-ןב הינזאי-תא חקאו 3 .םיבכרה תיב-לכ -רשא םיהלאה שיא והילדגי-ןב ןנח ינב תכשל-לא הוהי תיב םתא אבאו 4 .ףסה רמש םלש-ןב והישעמ תכשלל לעממ רשא םירשה תכשל לצא -ותש םהילא רמאו תוסכו ןיי םיאלמ םיעבג םיבכרה-תיב ינב ינפל ןתאו 5 .ןיי אל רמאל ונילע הוצ וניבא בכר-ןב בדנוי יכ ןיי-התשנ אל ורמאיו 6 .םלוע-דע םכינבו םתא ןיי-ותשת יכ םכל היהי אלו ועטת-אל םרכו וערזת-אל ערזו ונבת-אל תיבו 7 םתא רשא המדאה ינפ-לע םיבר םימי ויחת ןעמל םכימי-לכ ובשת םילהאב .םש םירג -לכ ןיי-תותש יתלבל ונוצ רשא לכל וניבא בכר-ןב בדנוהי לוקב עמשנו 8 .וניתנבו ונינב ונישנ ונחנא ונימי .ונל-היהי אל ערזו הדשו םרכו ונתבשל םיתב תונב יתלבלו 9 .וניבא בדנוי ונוצ-רשא לככ שענו עמשנו םילהאב בשנו 10 םלשורי אובנו ואב רמאנו ץראה-לא לבב-ךלמ רצארדכובנ תולעב יהיו 11 .םלשוריב בשנו םרא ליח ינפמו םידשכה ליח ינפמ .רמאל והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 12 יבשוילו הדוהי שיאל תרמאו ךלה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ 13 .הוהי-םאנ ירבד-לא עמשל רסומ וחקת אולה םלשורי ןיי-תותש יתלבל וינב-תא הוצ-רשא בכר-ןב בדנוהי ירבד-תא םקוה 14 םכילא יתרבד יכנאו םהיבא תוצמ תא ועמש יכ הזה םויה-דע ותש אלו .ילא םתעמש אלו רבדו םכשה שיא אנ-ובש רמאל חלשו םיכשה םיאבנה ידבע-לכ-תא םכילא חלשאו 15 ובשו םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכלת-לאו םכיללעמ וביטיהו הערה וכרדמ םתעמש אלו םכנזא-תא םתיטה אלו םכיתבאלו םכל יתתנ-רשא המדאה-לא .ילא אל הזה םעהו םוצ רשא םהיבא תוצמ-תא בכר-ןב בדנוהי ינב ומיקה יכ 16 .ילא ועמש לאו הדוהי-לא איבמ יננה לארשי יהלא תואבצ יהלא הוהי רמא-הכ ןכל 17 אלו םהילא יתרבד ןעי םהילע יתרבד רשא הערה-לכ תא םלשורי יבשוי-לכ .ונע אלו םהל ארקאו ועמש רשא ןעי לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ והימרי רמא םיבכרה תיבלו 18 -רשא לככ ושעתו ויתוצמ-לכ-תא ורמשתו םכיבא בדנוהי תוצמ-לע םתעמש .םכתא הוצ בכר-ןב בדנויל שיא תרכי-אל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 19 .םימיה-לכ ינפל דמע