Jeremiah chapter 36 קרפ הימרי -לא הזה רבדה היה הדוהי ךלמ והישאי-ןב םיקיוהיל תעיברה הנשב יהיו 1 .רמאל הוהי תאמ והימרי -לע ךילא יתרבד-רשא םירבדה-לכ תא הילא תבתכו רפס-תלגמ ךל-חק 2 דעו והישאי ימימ ךילא יתרבד םוימ םיוגה-לכ-לעו הדוהי-לעו לארשי .הזה םויה ןעמל םהל תושעל בשח יכנא רשא הערה-לכ תא הדוהי תיב ועמשי ילוא 3 .םתאטחלו םנועל יתחלסו הערה וכרדמ שיא ובושי ירבד-לכ תא והימרי יפמ ךורב בתכיו הירנ-ןב ךורב-תא והימרי ארקיו 4 .רפס-תלגמ-לע וילא רבד-רשא הוהי .הוהי תיב אובל לכוא אל רוצע ינא רמאל ךורב-תא והימרי הוציו 5 תיב םעה ינזאב הוהי ירבד-תא יפמ-תבתכ-רשא הלגמב תארקו התא תאבו 6 .םארקת םהירעמ םיאבה הדוהי-לכ ינזאב םגו םוצ םויב הוהי ףאה לודג-יכ הערה וכרדמ שיא ובשיו הוהי ינפל םתנחת לפת ילוא 7 .הזה םעה-לא הוהי רבד-רשא המחהו ירבד רפסב ארקל איבנה והימרי והוצ-רשא לככ הירנ-ןב ךורב שעיו 8 .הוהי תיב הוהי וארק יעשתה שדחב הדוהי-ךלמ והישאי-ןב םיקיוהיל תישמחה הנשב יהיו 9 .םלשוריב הדוהי ירעמ םיאבה םעה-לכו םלשוריב םעה-לכ הוהי ינפל םוצ ןפש-ןב והירמג תכשלב הוהי תיב והימרי ירבד-תא רפסב ךורב ארקיו 10 .םעה-לכ ינזאב שדחה הוהי-תיב רעש חתפ ןוילעה רצחב רפסה .רפסה לעמ הוהי ירבד-לכ-תא ןפש-ןב והירמג-ןב והיכמ עמשיו 11 עמשילא םיבשוי םירשה-לכ םש-הנהו רפסה תכשל-לע ךלמה-תיב דריו 12 -ןב והיקדצו ןפש-ןב והירמגו רובכע-ןב ןתנלאו והיעמש-ןב והילדו רפסה .םירשה-לכו והיננח ינזאב רפסב ךורב ארקב עמש רשא םירבדה-לכ תא והיכמ םהל דגיו 13 .םעה ישוכ-ןב והימלש-ןב והינתנ-ןב ידוהי-תא ךורב-לא םירשה-לכ וחלשיו 14 -ןב ךורב חקיו ךלו ךדיב הנחק םעה ינזאב הב תארק רשא הלגמה רמאל .םהילא אביו ודיב הלגמה-תא והירנ .םהינזאב ךורב ארקיו ונינזאב הנארקו אנ בש וילא ורמאיו 15 דיגה ךורב-לא ורמאיו והער-לא שיא ודחפ םירבדה-לכ-תא םעמשכ יהיו 16 .הלאה םירבדה-לכ תא ךלמל דיגנ הלאה םירבדה-לכ-תא תבתכ ךיא ונל אנ-דגה רמאל ולאש ךורב-תאו 17 .ויפמ -לע בתכ ינאו הלאה םירבדה-לכ תא ילא ארקי ויפמ ךורב םהל רמאיו 18 .וידב רפסה הפיא עדי-לא שיאו והימריו התא רתסה ךל ךורב-לא םירשה ורמאיו 19 .םתא ודיגיו רפסה עמשילא תכשלב ודקפה הלגמה-תאו הרצח ךלמה-לא ואביו 20 .םירבדה-לכ תא ךלמה ינזאב רפסה עמשילא תכשלמ החקיו הלגמה-תא תחקל ידוהי-תא ךלמה חלשיו 21 .ךלמה לעמ םידמעה םירשה-לכ ינזאבו ךלמה ינזאב ידוהי הארקיו .תרעבמ וינפל חאה-תאו יעישתה שדחב ףרחה תיב בשוי ךלמהו 22 -לא ךלשהו רפסה רעתב הערקי העבראו תותלד שלש ידוהי אורקכ יהיו 23 .חאה-לע רשא שאה-לע הלגמה-לכ םת-דע חאה-לא רשא שאה -לכ תא םיעמשה וידבע-לכו ךלמה םהידגב-תא וערק אלו ודחפ אלו 24 .הלאה םירבדה אלו הלגמה-תא ףרש יתלבל ךלמב ועגפה והירמגו והילדו ןתנלא םגו 25 .םהילא עמש והימלש-תאו לאירזע-ןב והירש-תאו ךלמה-ןב לאמחרי-תא ךלמה הוציו 26 .הוהי םרתסיו איבנה והימרי תאו רפסה ךורב-תא תחקל לאדבע-ןב םירבדה-תאו הלגמה-תא ךלמה ףרש ירחא והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 27 .רמאל והימרי יפמ ךורב בתכ רשא ויה רשא םינשארה םירבדה-לכ תא הילע בתכו תרחא הלגמ ךל-חק בוש 28 .הדוהי-ךלמ םיקיוהי ףרש רשא הנשארה הלגמה-לע הלגמה-תא תפרש התא הוהי רמא הכ רמאת הדוהי-ךלמ םיקיוהי-לעו 29 ץראה-תא תיחשהו לבב-ךלמ אובי-אב רמאל הילע תבתכ עודמ רמאל תאזה .המהבו םדא הנממ תיבשהו תאזה אסכ-לע בשוי ול-היהי-אל הדוהי ךלמ םיקיוהי-לע הוהי רמא-הכ ןכל 30 .הלילב חרקלו םויב ברחל תכלשמ היהת ותלבנו דוד יבשי-לעו םהילע יתאבהו םנוע-תא וידבע-לעו וערז-לעו וילע יתדקפו 31 .ועמש אלו םהילא יתרבד-רשא הערה-לכ תא הדוהי שיא-לאו םלשורי הילע בתכיו רפסה והירנ-ןב ךורב-לא הנתיו תרחא הלגמ חקל והימריו 32 דועו שאב הדוהי-ךלמ םיקיוהי ףרש רשא רפסה ירבד-לכ תא והימרי יפמ .המהכ םיבר םירבד םהילע ףסונ