Jeremiah chapter 37 קרפ הימרי ךילמה רשא םיקיוהי-ןב והינכ תחת והישאי-ןב והיקדצ ךלמ-ךלמיו 1 .הדוהי ץראב לבב-ךלמ רצארדכובנ והימרי דיב רבד רשא הוהי ירבד-לא ץראה םעו וידבעו אוה עמש אלו 2 .איבנה ןהכה הישעמ-ןב והינפצ-תאו הימלש-ןב לכוהי-תא והיקדצ ךלמה חלשיו 3 .וניהלא הוהי-לא ונדעב אנ-ללפתה רמאל איבנה והימרי-לא .אילכה תיב ותא ונתנ-אלו םעה ךותב אציו אב והימריו 4 םעמש-תא םלשורי-לע םירצה םידשכה ועמשיו םירצממ אצי הערפ ליחו 5 .םלשורי לעמ ולעיו .רמאל איבנה והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 6 ילא םכתא חלשה הדוהי ךלמ-לא ורמאת הכ לארשי יהלא הוהי רמא-הכ 7 .םירצמ וצראל בש הרזעל םכל אציה הערפ ליח הנה ינשרדל .שאב הפרשו הדכלו תאזה ריעה-לע ומחלנו םידשכה ובשו 8 אל-יכ םידשכה ונילעמ וכלי ךלה רמאל םכיתשפנ ואשת-לא הוהי רמא הכ 9 .וכלי םירקדמ םישנא םב וראשנו םכתא םימחלנה םידשכ ליח-לכ םתיכה-םא יכ 10 .שאב תאזה ריעה-תא ופרשו ומוקי ולהאב שיא .הערפ ליח ינפמ םלשורי לעמ םידשכה ליח תולעהב היהו 11 .םעה ךותב םשמ קלחל ןמינב ץרא תכלל םלשורימ והימרי אציו 12 -ןב הימלש-ןב הייארי ומשו תדקפ לעב םשו ןמינב רעשב אוה-יהיו 13 .לפנ התא םידשכה-לא רמאל איבנה והימרי-תא שפתיו היננח שפתיו וילא עמש אלו םידשכה-לע לפנ ינניא רקש והימרי רמאיו 14 .םירשה-לא והאביו והימריב הייארי תיב רוסאה תיב ותוא ונתנו ותא וכהו והימרי-לע םירשה ופצקיו 15 .אלכה תיבל ושע ותא-יכ רפסה ןתנוהי םימי והימרי םש-בשיו תוינחה-לאו רובה תיב-לא והימרי אב יכ 16 .םיבר שיה רמאיו רתסב ותיבב ךלמה והלאשיו והחקיו והיקדצ ךלמה חלשיו 17 .ןתנת לבב-ךלמ דיב רמאיו שי והימרי רמאיו הוהי תאמ רבד -יכ הזה םעלו ךידבעלו ךל יתאטח המ והיקדצ ךלמה-לא והימרי רמאיו 18 .אלכה תיב-לא יתוא םתתנ ץראה לעו םכילע לבב-ךלמ אבי-אל רמאל םכל ואבנ-רשא םכיאיבנ ויאו 19 .תאזה תיב ינבשת-לאו ךינפל יתנחת אנ-לפת ךלמה ינדא אנ-עמש התעו 20 .םש תומא אלו רפסה ןתנוהי -רככ ול ןתנו הרטמה רצחב והימרי-תא ודקפיו והיקדצ ךלמה הוציו 21 רצחב והימרי בשיו ריעה-ןמ םחלה-לכ םת-דע םיפאה ץוחמ םויל םחל .הרטמה