Jeremiah chapter 38 קרפ הימרי -ןב רוחשפו והימלש-ןב לכויו רוחשפ-ןב והילדגו ןתמ-ןב היטפש עמשיו 1 .רמאל םעה-לכ-לא רבדמ והימרי רשא םירבדה-תא היכלמ -לא אציהו רבדבו בערב ברחב תומי תאזה ריעב בשיה הוהי רמא הכ 2 .יחו ללשל ושפנ ול-התיהו היחי םידשכה .הדכלו לבב-ךלמ ליח דיב תאזה ריעה ןתנת ןתנה הוהי רמא הכ 3 -תא אפרמ-אוה ןכ-לע-יכ הזה שיאה-תא אנ תמוי ךלמה-לא םירשה ורמאיו 4 םהילא רבדל םעה-לכ ידי תאו תאזה ריעב םיראשנה המחלמה ישנא ידי .הערל-םא יכ הזה םעל םולשל שרד ונניא הזה שיאה יכ הלאה םירבדכ .רבד םכתא לכוי ךלמה ןיא-יכ םכדיב אוה-הנה והיקדצ ךלמה רמאיו 5 רצחב רשא ךלמה-ןב והיכלמ רובה-לא ותא וכלשיו והימרי-תא וחקיו 6 עבטיו טיט-םא יכ םימ-ןיא רובבו םילבחב והימרי-תא וחלשיו הרטמה .טיטב והימרי והימרי-תא ונתנ-יכ ךלמה תיבב אוהו סירס שיא ישוכה ךלמ-דבע עמשיו 7 .ןמינב רעשב בשוי ךלמהו רובה-לא .רמאל ךלמה-לא רבדיו ךלמה תיבמ ךלמ-דבע אציו 8 -רשא תא איבנה והימריל ושע רשא-לכ תא הלאה םישנאה וערה ךלמה ינדא 9 .ריעב דוע םחלה ןיא יכ בערה ינפמ ויתחת תמיו רובה-לא וכילשה םישנא םישלש הזמ ךדיב חק רמאל ישוכה ךלמ-דבע תא ךלמה הוציו 10 .תומי םרטב רובה-ןמ איבנה והימרי-תא תילעהו חקיו רצואה תחת-לא ךלמה-תיב אביו ודיב םישנאה-תא ךלמ-דבע חקיו 11 .םילבחב רובה-לא והימרי-לא םחלשיו םיחלמ יולבו תובחסה יולב םשמ םיחלמהו תובחסה יאולב אנ םיש והימרי-לא ישוכה ךלמ-דבע רמאיו 12 .ןכ והימרי שעיו םילבחל תחתמ ךידי תולצא תחת רצחב והימרי בשיו רובה-ןמ ותא ולעיו םילבחב והימרי-תא וכשמיו 13 .הרטמה ישילשה אובמ-לא וילא איבנה והימרי-תא חקיו והיקדצ ךלמה חלשיו 14 ינממ דחכת-לא רבד ךתא ינא לאש והימרי-לא ךלמה רמאיו הוהי תיבב רשא .רבד ךצעיא יכו ינתימת תמה אולה ךל דיגא יכ והיקדצ-לא והימרי רמאיו 15 .ילא עמשת אל ונל-השע רשא תא הוהי-יח רמאל רתסב והימרי-לא והיקדצ ךלמה עבשיו 16 -תא םישקבמ רשא הלאה םישנאה דיב ךנתא-םאו ךתימא-םא תאזה שפנה-תא .ךשפנ -םא לארשי יהלא תואבצ יהלא הוהי רמא-הכ והיקדצ-לא והימרי רמאיו 17 התיחו שאב ףרשת אל תאזה ריעהו ךשפנ התיחו לבב-ךלמ ירש-לא אצת אצי .ךתיבו התא הופרשו םידשכה דיב תאזה ריעה הנתנו לבב ךלמ ירש-לא אצת-אל םאו 18 .םדימ טלמת-אל התאו שאב -לא ולפנ רשא םידוהיה-תא גאד ינא והימרי-לא והיקדצ ךלמה רמאיו 19 .יב-וללעתהו םדיב יתא ונתי-ןפ םידשכה ךילא רבד ינא רשאל הוהי לוקב אנ-עמש ונתי אל והימרי רמאיו 20 .ךשפנ יחתו ךל בטייו .הוהי ינארה רשא רבדה הז תאצל התא ןאמ-םאו 21 לבב ךלמ ירש-לא תואצומ הדוהי-ךלמ תיבב וראשנ רשא םישנה-לכ הנהו 22 .רוחא וגסנ ךלגר ץבב ועבטה ךמלש ישנא ךל ולכיו ךותיסה תורמא הנהו יכ םדימ טלמת-אל התאו םידשכה-לא םיאצומ ךינב-תאו ךישנ-לכ-תאו 23 .שאב ףרשת תאזה ריעה-תאו שפתת לבב-ךלמ דיב .תומת אלו הלאה-םירבדב עדי-לא שיא והימרי-לא והיקדצ רמאיו 24 אנ-הדיגה ךילא ורמאו ךילא ואבו ךתא יתרבד-יכ םירשה ועמשי-יכו 25 .ךלמה ךילא רבד-המו ךתימנ אלו ונממ דחכת-לא ךלמה-לא תרבד-המ ונל ןתנוהי תיב ינבישה יתלבל ךלמה ינפל יתנחת ינא-ליפמ םהילא תרמאו 26 .םש תומל הלאה םירבדה-לככ םהל דגיו ותא ולאשיו והימרי-לא םירשה-לכ ואביו 27 .רבדה עמשנ-אל יכ ונממ ושרחיו ךלמה הוצ רשא רשאכ היהו םלשורי הדכלנ-רשא םוי-דע הרטמה רצחב והימרי בשיו 28 .םלשורי הדכלנ