Jeremiah chapter 39 קרפ הימרי לבב-ךלמ רצארדכובנ אב ירשעה שדחב הדוהי-ךלמ והיקדצל תיעשתה הנשב 1 .הילע ורציו םלשורי-לא וליח-לכו .ריעה העקבה שדחל העשתב יעיברה שדחב והיקדצל הנש הרשע-יתשעב 2 -רש ובנ-רגמס רצא-רש לגרנ ךותה רעשב ובשיו לבב-ךלמ ירש לכ ואביו 3 .לבב ךלמ ירש תיראש-לכו גמ-בר רצא-רש לגרנ סירס-בר םיכס ואציו וחרביו המחלמה ישנא לכו הדוהי-ךלמ והיקדצ םאר רשאכ יהיו 4 .הברעה ךרד אציו םיתמחה ןיב רעשב ךלמה ןג ךרד ריעה-ןמ הליל ותא וחקיו וחרי תוברעב והיקדצ-תא וגשיו םהירחא םידשכ-ליח ופדריו 5 .םיטפשמ ותא רבדיו תמח ץראב התלבר לבב-ךלמ רצארדכובנ-לא והלעיו טחש הדוהי ירח-לכ תאו ויניעל הלברב והיקדצ ינב-תא לבב ךלמ טחשיו 6 .לבב ךלמ .הלבב ותא איבל םיתשחנב והרסאיו רוע והיקדצ יניע-תאו 7 םלשורי תומח-תאו שאב םידשכה ופרש םעה תיב-תאו ךלמה תיב-תאו 8 .וצתנ םעה רתי תאו וילע ולפנ רשא םילפנה-תאו ריעב םיראשנה םעה רתי תאו 9 .לבב םיחבט-בר ןדא-רזובנ הלגה םיראשנה ץראב םיחבט-בר ןדארזובנ ריאשה המואמ םהל-ןיא רשא םילדה םעה-ןמו 10 .אוהה םויב םיבגיו םימרכ םהל ןתיו הדוהי .רמאל םיחבט-בר ןדארזובנ דיב והימרי-לע לבב-ךלמ רצארדכובנ וציו 11 רבדי רשאכ םא יכ ער המואמ ול שעת-לאו וילע םיש ךיניעו ונחק 12 .ומע השע ןכ ךילא גמ-בר רצא-רש לגרנו סירס-בר ןבזשובנו םיחבט-בר ןדארזובנ חלשיו 13 .לבב-ךלמ יבר לכו -ןב והילדג-לא ותא ונתיו הרטמה רצחמ והימרי-תא וחקיו וחלשיו 14 .םעה ךותב בשיו תיבה-לא והאצוהל ןפש-ןב םקיחא .רמאל הרטמה רצחב רוצע ותיהב הוהי-רבד היה והימרי-לאו 15 לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ רמאל ישוכה ךלמ-דבעל תרמאו ךולה 16 םויב ךינפל ויהו הבוטל אלו הערל תאזה ריעה-לא ירבד-תא יבמ יננה .אוהה רוגי התא-רשא םישנאה דיב ןתנת אלו הוהי-םאנ אוהה-םויב ךיתלצהו 17 .םהינפמ -םאנ יב תחטב-יכ ללשל ךשפנ ךל התיהו לפת אל ברחבו ךטלמא טלמ יכ 18 .הוהי