Jeremiah chapter 40 קרפ הימרי םיחבט-בר ןדארזובנ ותא חלש רחא הוהי תאמ והימרי-לא היה-רשא רבדה 1 הדוהיו םלשורי תולג-לכ ךותב םיקזאב רוסא-אוהו ותא ותחקב המרה-ןמ .הלבב םילגמה תאזה הערה-תא רבד ךיהלא הוהי וילא רמאיו והימריל םיחבט-בר חקיו 2 .הזה םוקמה-לא היהו ולוקב םתעמש-אלו הוהיל םתאטח-יכ רבד רשאכ הוהי שעיו אביו 3 .הזה רבד םכל אובל ךיניעב בוט-םא ךדי-לע רשא םיקזאה-ןמ םויה ךיתחתפ הנה התעו 4 לדח לבב יתא-אובל ךיניעב ער-םאו ךילע יניע-תא םישאו אב לבב יתא .ךל המש תכלל ךיניעב רשיה-לאו בוט-לא ךינפל ץראה-לכ האר -ךלמ דיקפה רשא ןפש-ןב םקיחא-ןב הילדג-לא הבשו בושי-אל ונדועו 5 ךל תכלל ךיניעב רשיה-לכ-לא וא םעה ךותב ותא בשו הדוהי ירעב לבב .והחלשיו תאשמו החרא םיחבט-בר ול-ןתיו םעה ךותב ותא בשיו התפצמה םקיחא-ןב הילדג-לא והימרי אביו 6 .ץראב םיראשנה -תא לבב-ךלמ דיקפה-יכ םהישנאו המה הדשב רשא םיליחה ירש-לכ ועמשיו 7 ץראה תלדמו ףטו םישנו םישנא ותא דיקפה יכו ץראב םקיחא-ןב והילדג .הלבב ולגה-אל רשאמ חרק-ינב ןתנויו ןנחויו והינתנ-ןב לאעמשיו התפצמה הילדג-לא ואביו 8 .םהישנאו המה יתכעמה-ןב והינזיו יתפטנה יפוע ינבו תמחנת-ןב הירשו דובעמ וארית-לא רמאל םהישנאלו ןפש-ןב םקיחא-ןב והילדג םהל עבשיו 9 .םכל בטייו לבב ךלמ-תא ודבעו ץראב ובש micykd םתאו ונילא ואבי רשא םידשכה ינפל דמעל הפצמב בשי יננה ינאו 10 .םתשפת-רשא םכירעב ובשו םכילכב ומשו ןמשו ץיקו ןיי ופסא תוצראה-לכב רשאו םודאבו ןומע-ינבבו באומב-רשא םידוהיה-לכ םגו 11 -ןב והילדג-תא םהילע דיקפה יכו הדוהיל תיראש לבב-ךלמ ןתנ-יכ ועמש .ןפש-ןב םקיחא -לא הדוהי-ץרא ואביו םש-וחדנ רשא תומקמה-לכמ םידוהיה-לכ ובשיו 12 .דאמ הברה ץיקו ןיי ופסאיו התפצמה והילדג .התפצמה והילדג-לא ואב הדשב רשא םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחויו 13 -ןב לאעמשי-תא חלש ןומע-ינב ךלמ סילעב יכ עדת עדיה וילא ורמאיו 14 .םקיחא-ןב והילדג םהל ןימאה-אלו שפנ ךתכהל הינתנ -תא הכאו אנ הכלא רמאל הפצמב רתסב והילדג-לא רמא חרק-ןב ןנחויו 15 םיצבקנה הדוהי-לכ וצפנו שפנ הככי המל עדי אל שיאו הינתנ-ןב לאעמשי .הדוהי תיראש הדבאו ךילא -יכ הזה רבדה-תא שעת-לא חרק-ןב ןנחוי-לא םקיחא-ןב והילדג רמאיו 16 .לאעמשי-לא רבד התא רקש