Jeremiah chapter 41 קרפ הימרי
 הכולמה ערזמ עמשילא-ןב הינתנ-ןב לאעמשי אב יעיבשה שדחב יהיו 1
 םש ולכאיו התפצמה םקיחא-ןב והילדג-לא ותא םישנא הרשעו ךלמה יברו
 .הפצמב ודחי םחל
 והילדג-תא וכיו ותא ויה-רשא םישנאה תרשעו הינתנ-ןב לאעמשי םקיו 2
 .ץראב לבב-ךלמ דיקפה-רשא ותא תמיו ברחב ןפש-ןב םקיחא-ןב
 רשא םידשכה-תאו הפצמב והילדג-תא ותא ויה-רשא םידוהיה-לכ תאו 3
 .לאעמשי הכה המחלמה ישנא תא םש-ואצמנ
 .עדי אל שיאו והילדג-תא תימהל ינשה םויב יהיו 4
 םידגב יערקו ןקז יחלגמ שיא םינמש ןורמשמו ולשמ םכשמ םישנא ואביו 5
 .הוהי תיב איבהל םדיב הנובלו החנמו םידדגתמו
 שגפכ יהיו הכבו ךלה ךלה הפצמה-ןמ םתארקל הינתנ-ןב לאעמשי אציו 6
 .םקיחא-ןב והילדג-לא ואב םהילא רמאיו םתא
 אוה רובה ךות-לא הינתנ-ןב לאעמשי םטחשיו ריעה ךות-לא םאובכ יהיו 7
 .ותא-רשא םישנאהו
 ונל-שי-יכ ונתמת-לא לאעמשי-לא ורמאיו םב-ואצמנ םישנא הרשעו 8
 .םהיחא ךותב םתימה אלו לדחיו שבדו ןמשו םירעשו םיטח הדשב םינמטמ
 -דיב הכה רשא םישנאה ירגפ-לכ תא לאעמשי םש ךילשה רשא רובהו 9
 לאעמשי אלמ ותא לארשי-ךלמ אשעב ינפמ אסא ךלמה השע רשא אוה והילדג
 .םיללח והינתנ-ןב
 -לכ-תאו ךלמה תונב-תא הפצמב רשא םעה תיראש-לכ-תא לאעמשי בשיו 10
 -ןב והילדג-תא םיחבט-בר ןדארזובנ דיקפה רשא הפצמב םיראשנה םעה
 .ןומע ינב-לא רבעל ךליו הינתנ-ןב לאעמשי םבשיו םקיחא
 השע רשא הערה-לכ תא ותא רשא םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחוי עמשיו 11
 .הינתנ-ןב לאעמשי
 ותא ואצמיו הינתנ-ןב לאעמשי-םע םחלהל וכליו םישנאה-לכ-תא וחקיו 12
 .ןועבגב רשא םיבר םימ-לא
 ירש-לכ תאו חרק-ןב ןנחוי-תא לאעמשי-תא רשא םעה-לכ תוארכ יהיו 13
 .וחמשיו ותא רשא םיליחה
 -ןב ןנחוי-לא וכליו ובשיו הפצמה-ןמ לאעמשי הבש-רשא םעה-לכ ובסיו 14
 .חרק
 ינב-לא ךליו ןנחוי ינפמ םישנא הנמשב טלמנ הינתנ-ןב לאעמשיו 15
 .ןומע
 רשא םעה תיראש-לכ תא ותא-רשא םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחוי חקיו 16
 םקיחא-ןב הילדג-תא הכה רחא הפצמה-ןמ הינתנ-ןב לאעמשי תאמ בישה
 .ןועבגמ בישה רשא םיסרסו ףטו םישנו המחלמה ישנא םירבג
 .םירצמ אובל תכלל םחל תיב לצא-רשא םהומכ תורגב ובשיו וכליו 17
 והילדג-תא הינתנ-ןב לאעמשי הכה-יכ םהינפמ וארי יכ םידשכה ינפמ 18
 .ץראב לבב-ךלמ דיקפה-רשא םקיחא-ןב