Jeremiah chapter 42 קרפ הימרי םעה-לכו היעשוה-ןב הינזיו חרק-ןב ןנחויו םיליחה ירש-לכ ושגיו 1 .לודג-דעו ןטקמ -לא ונדעב ללפתהו ךינפל ונתנחת אנ-לפת איבנה והימרי-לא ורמאיו 2 ךיניע רשאכ הברהמ טעמ ונראשנ-יכ תאזה תיראשה-לכ דעב ךיהלא הוהי .ונתא תואר .השענ רשא רבדה-תאו הב-ךלנ רשא ךרדה-תא ךיהלא הוהי ונל-דגיו 3 םכיהלא הוהי-לא ללפתמ יננה יתעמש איבנה והימרי םהילא רמאיו 4 םכמ ענמא-אל םכל דיגא םכתא הוהי הנעי-רשא רבדה-לכ היהו םכירבדכ .רבד רבדה-לככ אל-םא ןמאנו תמא דעל ונב הוהי יהי והימרי-לא ורמא המהו 5 .השענ ןכ ונילא ךיהלא הוהי ךחלשי רשא עמשנ וילא ךתא םיחלש ונא רשא וניהלא הוהי לוקב ער-םאו בוט-םא 6 .וניהלא הוהי לוקב עמשנ יכ ונל-בטיי רשא ןעמל .והימרי-לא הוהי-רבד יהיו םימי תרשע ץקמ יהיו 7 םעה-לכלו ותא רשא םיליחה ירש-לכ לאו חרק-ןב ןנחוי-לא ארקיו 8 .לודג-דעו ןטקמל ליפהל וילא יתא םתחלש רשא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהילא רמאיו 9 .וינפל םכתנחת אלו םכתא יתעטנו סרהא אלו םכתא יתינבו תאזה ץראב ובשת בוש-םא 10 .םכל יתישע רשא הערה-לא יתמחנ יכ שותא -םאנ ונממ וארית-לא וינפמ םיארי םתא-רשא לבב ךלמ ינפמ וארית-לא 11 .ודימ םכתא ליצהלו םכתא עישוהל ינא םכתא-יכ הוהי .םכתמדא-לא םכתא בישהו םכתא םחרו םימחר םכל ןתאו 12 .םכיהלא הוהי לוקב עמש יתלבל תאזה ץראב בשנ אל םתא םירמא-םאו 13 אל רפוש לוקו המחלמ הארנ-אל רשא אובנ םירצמ ץרא יכ אל רמאל 14 .בשנ םשו בערנ-אל םחללו עמשנ יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ הדוהי תיראש הוהי-רבד ועמש ןכל התעו 15 .םש רוגל םתאבו םירצמ אבל םכינפ ןומשת םוש םתא-םא לארשי בערהו םירצמ ץראב םכתא גישת םש הנממ םיארי םתא רשא ברחה התיהו 16 .ותמת םשו םירצמ םכירחא קבדי םש ונממ םיגאד םתא-רשא ותומי םש רוגל םירצמ אובל םהינפ-תא ומש-רשא םישנאה-לכ ויהיו 17 איבמ ינא רשא הערה ינפמ טילפו דירש םהל היהי-אלו רבדבו בערב ברחב .םהילע יבשי-לע יתמחו יפא ךתנ רשאכ לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 18 הללקלו המשלו הלאל םתייהו םירצמ םכאבב םכילע יתמח ךתת ןכ םלשורי .הזה םוקמה-תא דוע וארת-אלו הפרחלו יתדיעה-יכ ועדת עדי םירצמ ואבת-לא הדוהי תיראש םכילע הוהי רבד 19 .םויה םכב רמאל םכיהלא הוהי-לא יתא םתחלש םתא-יכ םכיתושפנב םיתעתה יכ 20 ונל-דגה ןכ וניהלא הוהי רמאי רשא לככו וניהלא הוהי-לא ונדעב ללפתה .ונישעו ינחלש-רשא לכלו םכיהלא הוהי לוקב םתעמש אלו םויה םכל דגאו 21 .םכילא אובל םתצפח רשא םוקמב ותומת רבדבו בערב ברחב יכ ועדת עדי התעו 22 .םש רוגל