Jeremiah chapter 43 קרפ הימרי רשא םהיהלא הוהי ירבד-לכ-תא םעה-לכ-לא רבדל והימרי תולככ יהיו 1 .הלאה םירבדה-לכ תא םהילא םהיהלא הוהי וחלש -לא םירמא םידזה םישנאה-לכו חרק-ןב ןנחויו היעשוה-ןב הירזע רמאיו 2 רוגל םירצמ ואבת-אל רמאל וניהלא הוהי ךחלש אל רבדמ התא רקש והימרי .םש תימהל םידשכה-דיב ונתא תת ןעמל ונב ךתא תיסמ הירנ-ןב ךורב יכ 3 .לבב ונתא תולגהלו ונתא תבשל הוהי לוקב םעה-לכו םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחוי עמש-אלו 4 .הדוהי ץראב ובש-רשא הדוהי תיראש-לכ תא םיליחה ירש-לכו חרק-ןב ןנחוי חקיו 5 .הדוהי ץראב רוגל םש-וחדנ רשא םיוגה-לכמ רשא שפנה-לכ תאו ךלמה תונב-תאו ףטה-תאו םישנה-תאו םירבגה-תא 6 והימרי תאו ןפש-ןב םקיחא-ןב והילדג-תא םיחבט-בר ןדארזובנ חינה .והירנ-ןב ךורב-תאו איבנה .סחנפחת-דע ואביו הוהי לוקב ועמש אל יכ םירצמ ץרא ואביו 7 .רמאל סחנפחתב והימרי-לא הוהי-רבד יהיו 8 הערפ-תיב חתפב רשא ןבלמב טלמב םתנמטו תולדג םינבא ךדיב חק 9 .םידוהי םישנא יניעל סחנפחתב -תא יתחקלו חלש יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ םהילא תרמאו 10 יתנמט רשא הלאה םינבאל לעממ ואסכ יתמשו ידבע לבב-ךלמ רצארדכובנ .םהילע ורורפש-תא הטנו רשאו יבשל יבשל רשאו תומל תומל רשא םירצמ ץרא-תא הכהו האבו 11 .ברחל ברחל -רשאכ םירצמ ץרא-תא הטעו םבשו םפרשו םירצמ יהלא יתבב שא יתצהו 12 .םולשב םשמ אציו ודגב-תא הערה הטעי ףרשי םירצמ-יהלא יתב-תאו םירצמ ץראב רשא שמש תיב תובצמ-תא רבשו 13 .שאב