Jeremiah chapter 44 קרפ הימרי םיבשיה םירצמ ץראב םיבשיה םידוהיה-לכ לא והימרי-לא היה רשא רבדה 1 .רמאל סורתפ ץראבו ףנבו סחנפחתבו לדגמב יתאבה רשא הערה-לכ תא םתיאר םתא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ 2 .בשוי םהב ןיאו הזה םויה הברח םנהו הדוהי ירע-לכ לעו םלשורי-לע אל רשא םירחא םיהלאל דבעל רטקל תכלל ינסעכהל ושע רשא םתער ינפמ 3 .םכיתבאו םתא המה םועדי תא ושעת אנ-לא רמאל חלשו םיכשה םיאיבנה ידבע-לכ-תא םכילא חלשאו 4 .יתאנש רשא תאזה הבעתה-רבד .םירחא םיהלאל רטק יתלבל םתערמ בושל םנזא-תא וטה-אלו ועמש אלו 5 הברחל הנייהתו םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב רעבתו יפאו יתמח ךתתו 6 .הזה םויכ הממשל הלודג הער םישע םתא המל לארשי יהלא תואבצ יהלא הוהי רמא-הכ התעו 7 ריתוה יתלבל הדוהי ךותמ קנויו ללוע השאו-שיא םכל תירכהל םכתשפנ-לא .תיראש םכל םיאב םתא-רשא םירצמ ץראב םירחא םיהלאל רטקל םכידי ישעמב ינסעכהל 8 .ץראה ייוג לכב הפרחלו הללקל םכתויה ןעמלו םכל תירכה ןעמל םש רוגל תאו וישנ תוער תאו הדוהי יכלמ תוער-תאו םכיתובא תוער-תא םתחכשה 9 .םלשורי תוצחבו הדוהי ץראב ושע רשא םכישנ תער תאו םכתער יתתנ-רשא יתקחבו יתרותב וכלה-אלו וארי אלו הזה םויה דע ואכד אל 10 .םכיתובא ינפלו םכינפל הערל םכב ינפ םש יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ ןכל 11 .הדוהי-לכ-תא תירכהלו םש רוגל םירצמ-ץרא אובל םהינפ ומש-רשא הדוהי תיראש-תא יתחקלו 12 בערבו ברחב לודג-דעו ןטקמ ומתי בערב ברחב ולפי םירצמ ץראב לכ ומתו .הפרחלו הללקלו המשל הלאל ויהו ותמי בערב ברחב םלשורי-לע יתדקפ רשאכ םירצמ ץראב םיבשויה לע יתדקפו 13 .רבדבו םירצמ ץראב םש-רוגל םיאבה הדוהי תיראשל דירשו טילפ היהי אלו 14 ובושי-אל יכ םש תבשל בושל םשפנ-תא םיאשנמ המה-רשא הדוהי ץרא בושלו .םיטלפ-םא יכ םיהלאל םהישנ תורטקמ-יכ םיעדיה םישנאה-לכ והימרי-תא ונעיו 15 םירצמ-ץראב םיבשיה םעה-לכו לודג להק תודמעה םישנה-לכו םירחא .רמאל סורתפב .ךילא םיעמש ונניא הוהי םשב ונילא תרבד-רשא רבדה 16 -ךיסהו םימשה תכלמל רטקל וניפמ אצי-רשא רבדה-לכ-תא השענ השע יכ 17 הדוהי ירעב ונירשו וניכלמ וניתבאו ונחנא ונישע רשאכ םיכסנ הל .וניאר אל הערו םיבוט היהנו םחל-עבשנו םלשורי תוצחבו ברחבו לכ ונרסח םיכסנ הל-ךסהו םימשה תכלמל רטקל ונלדח זא-ןמו 18 .ונמת בערבו ונישנא ידעלבמה םיכסנ הל ךסהלו םימשה תכלמל םירטקמ ונחנא-יכו 19 .םיכסנ הל ךסהו הבצעהל םינוכ הל ונישע םינעה םעה-לכ-לעו םישנה-לעו םירבגה-לע םעה-לכ-לא והימרי רמאיו 20 .רמאל רבד ותא םכיתובאו םתא םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב םתרטק רשא רטקה-תא אולה 21 .ובל-לע הלעתו הוהי רכז םתא ץראה םעו םכירשו mkikln םתישע רשא תבעותה ינפמ םכיללעמ ער ינפמ תאשל דוע הוהי לכוי-אלו 22 .הזה םויהכ בשוי ןיאמ הללקלו המשלו הברחל םכצרא יהתו ותרתבו הוהי לוקב םתעמש אלו הוהיל םתאטח רשאו םתרטק רשא ינפמ 23 .הזה םויכ תאזה הערה םכתא תארק ןכ-לע םתכלה אל ויתודעבו ויתקחבו הדוהי-לכ הוהי-רבד ועמש םישנה-לכ לאו םעה-לכ-לא והימרי רמאיו 24 .םירצמ ץראב רשא םכיפב הנרבדתו םכישנו םתא רמאל לארשי יהלא תואבצ-הוהי רמא-הכ 25 תכלמל רטקל ונרדנ רשא ונירדנ-תא השענ השע רמאל םתאלמ םכידיבו -תא הנישעת השעו םכירדנ-תא הנמיקת םיקה םיכסנ הל ךסהלו םימשה .םכירדנ יתעבשנ יננה םירצמ ץראב םיבשיה הדוהי-לכ הוהי-רבד ועמש ןכל 26 רמא הדוהי שיא-לכ יפב ארקנ ימש דוע היהי-םא הוהי רמא לודגה ימשב .םירצמ ץרא-לכב הוהי ינדא-יח -ץראב רשא הדוהי שיא-לכ ומתו הבוטל אלו הערל םהילע דקש יננה 27 .םתולכ-דע בערבו ברחב םירצמ -לכ ועדיו רפסמ יתמ הדוהי ץרא םירצמ ץרא-ןמ ןובשי ברח יטילפו 28 .םהמו ינממ םוקי ימ-רבד םש רוגל םירצמ-ץראל םיאבה הדוהי תיראש ועדת ןעמל הזה םוקמב םכילע ינא דקפ-יכ הוהי-םאנ תואה םכל-תאזו 29 .הערל םכילע ירבד ומוקי םוק יכ דיבו ויביא דיב םירצמ-ךלמ ערפח הערפ-תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ 30 לבב-ךלמ רצארדכובנ דיב הדוהי-ךלמ והיקדצ-תא יתתנ רשאכ ושפנ ישקבמ .ושפנ שקבמו וביא