Jeremiah chapter 45 קרפ הימרי םירבדה-תא ובתכב הירנ-ןב ךורב-לא איבנה והימרי רבד רשא רבדה 1 הדוהי ךלמ והישאי-ןב םיקיוהיל תיעברה הנשב והימרי יפמ רפס-לע הלאה .רמאל .ךורב ךילע לארשי יהלא הוהי רמא-הכ 2 החונמו יתחנאב יתעגי יבאכמ-לע ןוגי הוהי ףסי-יכ יל אנ-יוא תרמא 3 .יתאצמ אל יתעטנ-רשא תאו סרה ינא יתינב-רשא הנה הוהי רמא הכ וילא רמאת הכ 4 .איה ץראה-לכ-תאו שתנ ינא -םאנ רשב-לכ-לע הער איבמ יננה יכ שקבת-לא תולדג ךל-שקבת התאו 5 .םש-ךלת רשא תומקמה-לכ לע ללשל ךשפנ-תא ךל יתתנו הוהי