Jeremiah chapter 46 קרפ הימרי .םיוגה-לע איבנה והימרי-לא הוהי-רבד היה רשא 1 שמכרכב תרפ-רהנ-לע היה-רשא םירצמ ךלמ וכנ הערפ ליח-לע םירצמל 2 ךלמ והישאי-ןב םיקיוהיל תיעיברה תנשב לבב ךלמ רצארדכובנ הכה רשא .הדוהי .המחלמל ושגו הנצו ןגמ וכרע 3 ושבל םיחמרה וקרמ םיעבוכב ובציתהו םישרפה ולעו םיסוסה ורסא 4 .תנירסה אלו וסנ סונמו ותכי םהירובגו רוחא םיגסנ םיתח המה יתיאר עודמ 5 .הוהי-םאנ ביבסמ רוגמ ונפה .ולפנו ולשכ תרפ-רהנ די-לע הנופצ רובגה טלמי-לאו לקה סוני-לא 6 .וימימ ושעגתי תורהנכ הלעי ראיכ הז-ימ 7 הדיבא ץרא-הסכא הלעא רמאיו םימ ושעגתי תורהנכו הלעי ראיכ םירצמ 8 .הב יבשיו ריע ןגמ ישפת טופו שוכ םירובגה ואציו בכרה וללהתהו םיסוסה ולע 9 .תשק יכרד ישפת םידולו ברח הלכאו וירצמ םקנהל המקנ םוי תואבצ הוהי ינדאל אוהה םויהו 10 .תרפ-רהנ-לא ןופצ ץראב תואבצ הוהי ינדאל חבז יכ םמדמ התורו העבשו ןיא הלעת תואפר יתיברה אושל םירצמ-תב תלותב ירצ יחקו דעלג ילע 11 .ךל וידחי ולשכ רובגב רובג-יכ ץראה האלמ ךתחוצו ךנולק םיוג ועמש 12 .םהינש ולפנ לבב ךלמ רצארדכובנ אובל איבנה והימרי-לא הוהי רבד רשא רבדה 13 .םירצמ ץרא-תא תוכהל בציתה ורמא סחנפחתבו ףנב ועימשהו לודגמב ועימשהו םירצמב ודיגה 14 .ךיביבס ברח הלכא-יכ ךל ןכהו .ופדה הוהי יכ דמע אל ךיריבא ףחסנ עודמ 15 -לאו ונמע-לא הבשנו המוק ורמאיו והער-לא שיא לפנ-םג לשוכ הברה 16 .הנויה ברח ינפמ ונתדלומ ץרא .דעומה ריבעה ןואש םירצמ-ךלמ הערפ םש וארק 17 םיב למרככו םירהב רובתכ יכ ומש תואבצ הוהי ךלמה-םאנ ינא-יח 18 .אובי ןיאמ התצנו היהת המשל ףנ-יכ םירצמ-תב תבשוי ךל ישע הלוג ילכ 19 .בשוי .אב אב ןופצמ ץרק םירצמ היפ-הפי הלגע 20 ודמע אל וידחי וסנ ונפה המה-םג-יכ קברמ ילגעכ הברקב הירכש-םג 21 .םתדקפ תע םהילע אב םדיא םוי יכ .םיצע יבטחכ הל ואב תומדרקבו וכלי ליחב-יכ ךלי שחנכ הלוק 22 .רפסמ םהל ןיאו הבראמ ובר יכ רקחי אל יכ הוהי-םאנ הרעי ותרכ 23 .ןופצ-םע דיב הנתנ םירצמ-תב השיבה 24 -לעו הערפ-לעו אנמ ןומא-לא דקופ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא 25 .וב םיחטבה לעו הערפ-לעו היכלמ-לעו היהלא-לעו םירצמ וידבע-דיבו לבב-ךלמ רצארדכובנ דיבו םשפנ ישקבמ דיב םיתתנו 26 .הוהי-םאנ םדק-ימיכ ןכשת ןכ-ירחאו -תאו קוחרמ ךעשומ יננה יכ לארשי תחת-לאו בקעי ידבע ארית-לא התאו 27 .דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו בוקעי בשו םיבש ץראמ ךערז -לכב הלכ השעא יכ ינא ךתא יכ הוהי-םאנ בקעי ידבע ארית-לא התא 28 אל הקנו טפשמל ךיתרסיו הלכ השעא-אל ךתאו המש ךיתחדה רשא םיוגה .ךקנא