Jeremiah chapter 47 קרפ הימרי -תא הערפ הכי םרטב םיתשלפ-לא איבנה והימרי-לא הוהי-רבד היה רשא 1 .הזע ץרא ופטשיו ףטוש לחנל ויהו ןופצמ םילע םימ-הנה הוהי רמא הכ 2 .ץראה בשוי לכ לליהו םדאה וקעזו הב יבשיו ריע האולמו -לא תובא ונפה-אל וילגלג ןומה ובכרל שערמ ויריבא תוסרפ תטעש לוקמ 3 .םידי ןויפרמ םינב רזע דירש לכ ןודיצלו רצל תירכהל םיתשלפ-לכ-תא דודשל אבה םויה-לע 4 .רותפכ יא תיראש םיתשלפ-תא הוהי דדש-יכ .ידדוגתת יתמ-דע םקמע תיראש ןולקשא התמדנ הזע-לא החרק האב 5 .ימדו יעגרה ךרעת-לא יפסאה יטקשת אל הנא-דע הוהיל ברח יוה 6 .הדעי םש םיה ףוח-לאו ןולקשא-לא הל-הוצ הוהיו יטקשת ךיא 7