Jeremiah chapter 48 קרפ הימרי השיבה הדדש יכ ובנ-לא יוה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ באומל 1 .התחו בגשמה השיבה םיתירק הדכלנ -םג יוגמ הנתירכנו וכל הער הילע ובשח ןובשחב באומ תלהת דוע ןיא 2 .ברח ךלת ךירחא ימדת ןמדמ .לודג רבשו דש םינורחמ הקעצ לוק 3 .הירועצ הקעז ועימשה באומ הרבשנ 4 רבש-תקעצ ירצ םינרוח דרומב יכ יכב-הלעי יכבב תוחלה הלעמ יכ 5 .ועמש .רבדמב רעורעכ הנייהתו םכשפנ וטלמ וסנ 6 הלוגב שימכ אציו ידכלת תא-םג ךיתורצואבו ךישעמב ךחטב ןעי יכ 7 .דחי וירשו וינהכ רמא רשא רשימה דמשנו קמעה דבאו טלמת אל ריעו ריע-לכ-לא דדש אביו 8 .הוהי .ןהב בשוי ןיאמ הנייהת המשל הירעו אצת אצנ יכ באומל ץיצ-ונת 9 .םדמ וברח ענמ רוראו הימר הוהי תכאלמ השע רורא 10 ילכ-לא ילכמ קרוה-אלו וירמש-לא אוה טקשו וירוענמ באומ ןנאש 11 .רמנ אל וחירו וב ומעט דמע ןכ-לע ךלה אל הלוגבו וקירי וילכו והעצו םיעצ ול-יתחלשו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל 12 .וצפני םהילבנו .םחטבמ לא תיבמ לארשי תיב ושב-רשאכ שומכמ באומ שבו 13 .המחלמל ליח-ישנאו ונחנא םירובג ורמאת ךיא 14 הוהי ךלמה-םאנ חבטל ודרי וירוחב רחבמו הלע הירעו באומ דדש 15 .ומש תואבצ .דאמ הרהמ ותערו אובל באומ-דיא בורק 16 לקמ זע-הטמ רבשנ הכיא ורמא ומש יעדי לכו ויביבס-לכ ול ודנ 17 .הראפת תחש ךב הלע באומ דדש-יכ ןוביד-תב תבשי אמצב יבשי דובכמ ידר 18 .ךירצבמ .התיהנ-המ ירמא הטלמנו סנ-ילאש רעורע תבשוי יפצו ידמע ךרד-לא 19 .באומ דדש יכ ןונראב ודיגה יקעזו יליליה התח-יכ באומ שיבה 20 .תעפומ-לעו הצהי-לאו ןולח-לא רשימה ץרא-לא אב טפשמו 21 .םיתלבד תיב-לעו ובנ-לעו ןוביד-לעו 22 .ןועמ תיב-לעו לומג תיב-לעו םיתירק לעו 23 .תוברקהו תוקחרה באומ ץרא ירע-לכ לעו הרצב-לעו תוירק-לעו 24 .הוהי םאנ הרבשנ וערזו באומ ןרק העדגנ 25 .אוה-םג קחשל היהו ואיקב באומ קפסו לידגה הוהי-לע יכ והריכשה 26 וב ךירבד ידמ-יכ האצמנ םיבנגב-םא לארשי ךל היה קחשה אול םאו 27 .דדונתת .תחפ-יפ ירבעב ןנקת הנויכ ויהו באומ יבשי עלסב ונכשו םירע ובזע 28 .ובל םרו ותואגו ונואגו והבג דאמ האג באומ-ןואג ונעמש 29 .ושע ןכ-אל וידב ןכ-אלו ותרבע הוהי-םאנ יתעדי ינא 30 .הגהי שרח-ריק ישנא-לא קעזא הלכ באומלו ליליא באומ-לע ןכ-לע 31 ועגנ רזעי םי דע םי ורבע ךיתשיטנ המבש ןפגה ךל-הכבא רזעי יכבמ 32 .לפנ דדש ךריצב-לעו ךציק-לע ךרדי-אל יתבשה םיבקימ ןייו באומ ץראמו למרכמ ליגו החמש הפסאנו 33 .דדיה אל דדיה דדיה תלגע םינרח-דע רעצמ םלוק ונתנ ץהי-דע הלעלא-דע ןובשח תקעזמ 34 .ויהי תומשמל םירמנ ימ-םג יכ הישלש .ויהלאל ריטקמו המב הלעמ הוהי-םאנ באומל יתבשהו 35 םילילחכ שרח-ריק ישנא-לא יבלו המהי םיללחכ באומל יבל ןכ-לע 36 .ודבא השע תרתי ןכ-לע המהי .קש םינתמ-לעו תדדג םידי-לכ לע הערג ןקז-לכו החרק שאר-לכ יכ 37 -ןיא ילככ באומ-תא יתרבש-יכ דפסמ הלכ היתבחרבו באומ תוגג-לכ לע 38 .הוהי-םאנ וב ץפח התחמלו קחשל באומ היהו שוב באומ ףרע-הנפה ךיא וליליה התח ךיא 39 .ויביבס-לכל .באומ-לא ויפנכ שרפו האדי רשנכ הנה הוהי רמא הכ-יכ 40 בלכ אוהה םויב באומ ירובג בל היהו השפתנ תודצמהו תוירקה הדכלנ 41 .הרצמ השא .לידגה הוהי-לע יכ םעמ באומ דמשנו 42 .הוהי-םאנ באומ בשוי ךילע חפו תחפו דחפ 43 איבא-יכ חפב דכלי תחפה-ןמ הלעהו תחפה-לא לפי דחפה ינפמ סינה 44 .הוהי-םאנ םתדקפ תנש באומ-לא הילא ןוחיס ןיבמ הבהלו ןובשחמ אצי שא-יכ םיסנ חכמ ודמע ןובשח לצב 45 .ןואש ינב דקדקו באומ תאפ לכאתו .היבשב ךיתנבו יבשב ךינב וחקל-יכ שומכ-םע דבא באומ ךל-יוא 46 .באומ טפשמ הנה-דע הוהי-םאנ םימיה תירחאב באומ-תובש יתבשו 47