Jeremiah chapter 49 קרפ הימרי עודמ ול ןיא שרוי-םא לארשיל ןיא םינבה הוהי רמא הכ ןומע ינבל 1 .בשי וירעב ומעו דג-תא םכלמ שרי תעורת ןומע-ינב תבר-לא יתעמשהו הוהי-םאנ םיאב םימי הנה ןכל 2 רמא וישרי-תא לארשי שריו הנתצת שאב היתנבו הממש לתל התיהו המחלמ .הוהי הנדפס םיקש הנרגח הבר תונב הנקעצ יע-הדדש יכ ןובשח יליליה 3 .וידחי וירשו וינהכ ךלי הלוגב םכלמ יכ תורדגב הנטטושתהו אובי ימ היתרצאב החטבה הבבושה תבה ךקמע בז םיקמעב יללהתת-המ 4 .ילא שיא םתחדנו ךיביבס-לכמ תואבצ הוהי ינדא-םאנ דחפ ךילע איבמ יננה 5 .דדנל ץבקמ ןיאו eiptl .הוהי-םאנ ןומע-ינב תובש-תא בישא ןכ-ירחאו 6 םינבמ הצע הדבא ןמיתב המכח דוע ןיאה תואבצ הוהי רמא הכ םודאל 7 .םתמכח החרסנ תע וילע יתאבה ושע דיא יכ ןדד יבשי תבשל וקימעה ונפה וסנ 8 .ויתדקפ .םיד ותיחשה הלילב םיבנג-םא תוללוע וראשי אל ךל ואב םירצב-םא 9 וערז דדש לכוי אל הבחנו וירתסמ-תא יתילג ושע-תא יתפשח ינא-יכ 10 .ונניאו וינכשו ויחאו .וחטבת ילע ךיתנמלאו היחא ינא ךימתי הבזע 11 התאו ותשי ותש סוכה תותשל םטפשמ ןיא-רשא הנה הוהי רמא הכ-יכ 12 .התשת התש יכ הקנת אל הקנת הקנ אוה הרצב היהת הללקלו ברחל הפרחל המשל-יכ הוהי-םאנ יתעבשנ יב יכ 13 .םלוע תוברחל הנייהת הירע-לכו ומוקו הילע ואבו וצבקתה חולש םיוגב ריצו הוהי תאמ יתעמש העומש 14 .המחלמל .םדאב יוזב םיוגב ךיתתנ ןטק הנה-יכ 15 -יכ העבג םורמ ישפת עלסה יוגחב ינכש ךבל ןודז ךתא אישה ךתצלפת 16 .הוהי-םאנ ךדירוא םשמ ךנק רשנכ היבגת .התוכמ-לכ-לע קרשיו םשי הילע רבע לכ המשל םודא התיהו 17 הב רוגי-אלו שיא םש בשי-אל הוהי רמא הינכשו הרמעו םדס תכפהמכ 18 .םדא-ןב ונצירא העיגרא-יכ ןתיא הונ-לא ןדריה ןואגמ הלעי היראכ הנה 19 רשא הער הז-ימו ינדיעי ימו ינומכ ימ יכ דקפא הילא רוחב ימו הילעמ .ינפל דמעי יבשי-לא בשח רשא ויתובשחמו םודא-לא ץעי רשא הוהי-תצע ועמש ןכל 20 .םהונ םהילע םישי אל-םא ןאצה יריעצ םובחסי אל-םא ןמית .הלוק עמשנ ףוס-םיב הקעצ ץראה השער םלפנ לוקמ 21 םודא ירובג בל היהו הרצב-לע ויפנכ שרפיו האדיו הלעי רשנכ הנה 22 .הרצמ השא בלכ אוהה םויב אל טקשה הגאד םיב וגמנ ועמש הער העמש-יכ דפראו תמח השוב קשמדל 23 .לכוי .הדלויכ התזחא םילבחו הרצ הקיזחה טטרו סונל התנפה קשמד התפר 24 .ישושמ תירק הלהת ריע הבזע-אל ךיא 25 םאנ אוהה םויב ומדי המחלמה ישנא-לכו היתבחרב הירוחב ולפי ןכל 26 .תואבצ הוהי .דדה-ןב תונמרא הלכאו קשמד תמוחב שא יתצהו 27 הוהי רמא הכ לבב-ךלמ רוצארדכובנ הכה רשא רוצח תוכלממלו רדקל 28 .םדק-ינב-תא ודדשו רדק-לא ולע ומוק וארקו םהל ואשי םהילמגו םהילכ-לכו םהיתועירי וחקי םנאצו םהילהא 29 .ביבסמ רוגמ םהילע םכילע ץעי-יכ הוהי-םאנ רוצח יבשי תבשל וקימעה דאמ ודנ וסנ 30 .הבשחמ םהילע בשחו הצע לבב-ךלמ רצארדכובנ ול חירב-אלו םיתלד-אל הוהי-םאנ חטבל בשוי וילש יוג-לא ולע ומוק 31 .ונכשי דדב האפ יצוצק חור-לכל םיתרזו ללשל םהינקמ ןומהו זבל םהילמג ויהו 32 .הוהי-םאנ םדיא-תא איבא וירבע-לכמו הב רוגי-אלו שיא םש בשי-אל םלוע-דע הממש םינת ןועמל רוצח התיהו 33 .םדא-ןב היקדצ תוכלמ תישארב םליע-לא איבנה והימרי-לא הוהי-רבד היה רשא 34 .רמאל הדוהי-ךלמ .םתרובג תישאר םליע תשק-תא רבש יננה תואבצ הוהי רמא הכ 35 תוחרה לכל םיתרזו םימשה תוצק עבראמ תוחור עברא םליע-לא יתאבהו 36 .םלוע יחדנ םש אובי-אל רשא יוגה היהי-אלו הלאה הער םהילע יתאבהו םשפנ ישקבמ ינפלו םהיביא ינפל םליע-תא יתתחהו 37 .םתוא יתולכ דע ברחה-תא םהירחא יתחלשו הוהי-םאנ יפא ןורח-תא .הוהי-םאנ םירשו ךלמ םשמ יתדבאהו םליעב יאסכ יתמשו 38 .הוהי-םאנ םליע תיבש-תא בושא םימיה תירחאב היהו 39