Jeremiah chapter 50 קרפ הימרי .איבנה והימרי דיב םידשכ ץרא-לא לבב-לא הוהי רבד רשא רבדה 1 לבב הדכלנ ורמא ודחכת-לא ועימשה סנ-ואשו ועימשהו םיוגב ודיגה 2 .הילולג ותח היבצע ושיבה ךדרמ תח לב שיבה הב בשוי היהי-אלו המשל הצרא-תא תישי-אוה ןופצמ יוג הילע הלע יכ 3 .וכלה ודנ המהב-דעו םדאמ הדוהי-ינבו המה לארשי-ינב ואבי הוהי-םאנ איהה תעבו המהה םימיב 4 .ושקבי םהיהלא הוהי-תאו וכלי וכבו ךולה ודחי .חכשת אל םלוע תירב הוהי-לא וולנו ואב םהינפ הנה ךרד ולאשי ןויצ 5 וכלה העבג-לא רהמ םיבבוש םירה םועתה םהיער ימע היה תודבא ןאצ 6 .םצבר וחכש -הונ הוהיל ואטח רשא תחת םשאנ אל ורמא םהירצו םולכא םהיאצומ-לכ 7 .הוהי םהיתובא הוקמו קדצ .ןאצ-ינפל םידותעכ ויהו ואצי םידשכ ץראמו לבב ךותמ ודנ 8 וכרעו ןופצ ץראמ םילדג םיוג-להק לבב-לע הלעמו ריעמ יכנא הנה יכ 9 .םקיר בושי אל ליכשמ רובגכ ויצח דכלת םשמ הל .הוהי-םאנ ועבשי היללש-לכ ללשל םידשכ התיהו 10 ילהצתו השד הלגעכ ישופת יכ יתלחנ יסש יזלעת יכ יחמשת יכ 11 .םירבאכ .הברעו היצ רבדמ םיוג תירחא הנה םכתדלוי הרפח דאמ םכמא השוב 12 -לע קרשיו םשי לבב-לע רבע לכ הלכ הממש התיהו בשת אל הוהי ףצקמ 13 .היתוכמ-לכ יכ ץח-לא ולמחת-לא הילא ודי תשק יכרד-לכ ביבס לבב-לע וכרע 14 .האטח הוהיל תמקנ יכ היתומוח וסרהנ היתיושא ולפנ הדי הנתנ ביבס הילע ועירה 15 .הל-ושע התשע רשאכ הב ומקנה איה הוהי ומע-לא שיא הנויה ברח ינפמ ריצק תעב לגמ שפתו לבבמ ערוז ותרכ 16 .וסני וצראל שיאו ונפי ןורחאה הזו רושא ךלמ ולכא ןושארה וחידה תוירא לארשי הרוזפ הש 17 .לבב ךלמ רצארדכובנ ומצע -לאו לבב ךלמ-לא דקפ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ ןכל 18 .רושא ךלמ-לא יתדקפ רשאכ וצרא דעלגהו םירפא רהבו ןשבהו למרכה הערו והונ-לא לארשי-תא יתבבשו 19 .ושפנ עבשת -תאו ונניאו לארשי ןוע-תא שקבי הוהי-םאנ איהה תעבו םהה םימיב 20 .ריאשא רשאל חלסא יכ הניאצמת אלו הדוהי תאטח -םאנ םהירחא םרחהו ברח דוקפ יבשוי-לאו הילע הלע םיתרמ ץראה-לע 21 .ךיתיוצ רשא לככ השעו הוהי .לודג רבשו ץראב המחלמ לוק 22 .םיוגב לבב המשל התיה ךיא ץראה-לכ שיטפ רבשיו עדגנ ךיא 23 הוהיב יכ תשפתנ-םגו תאצמנ תעדי אל תאו לבב תדכלנ-םגו ךל יתשקי 24 .תירגתה הוהי ינדאל איה הכאלמ-יכ ומעז ילכ-תא אצויו ורצוא-תא הוהי חתפ 25 .םידשכ ץראב תואבצ הל-יהת-לא הומירחהו םימרע-ומכ הולס היסבאמ וחתפ ץקמ הל-ואב 26 .תיראש .םתדקפ תע םמוי אב-יכ םהילע יוה חבטל ודרי הירפ-לכ וברח 27 וניהלא הוהי תמקנ-תא ןויצב דיגהל לבב ץראמ םיטלפו םיסנ לוק 28 .ולכיה תמקנ הטילפ -יהי-לא ביבס הילע ונח תשק יכרד-לכ םיבר לבב-לא ועימשה 29 .לארשי שודק-לא הדז הוהי-לא יכ הל-ושע התשע רשא לככ הלעפכ הל-ומלש -םאנ אוהה םויב ומדי התמחלמ ישנא-לכו היתבחרב הירוחב ולפי ןכל 30 .הוהי .ךיתדקפ תע ךמוי אב יכ תואבצ הוהי ינדא-םאנ ןודז ךילא יננה 31 .ויתביבס-לכ הלכאו וירעב שא יתצהו םיקמ ול ןיאו לפנו ןודז לשכו 32 םהיבש-לכו ודחי הדוהי-ינבו לארשי-ינב םיקושע תואבצ הוהי רמא הכ 33 .םחלש ונאמ םב וקיזחה ץראה-תא עיגרה ןעמל םביר-תא בירי ביר ומש תואבצ הוהי קזח םלאג 34 .לבב יבשיל fibxde .הימכח-לאו הירש-לאו לבב יבשי-לאו הוהי-םאנ םידשכ-לע ברח 35 .ותחו הירובג-לא ברח ולאנו םידבה-לא ברח 36 ברח םישנל ויהו הכותב רשא ברעה-לכ-לאו ובכר-לאו ויסוס-לא ברח 37 .וזזבו היתרצוא-לא .וללהתי םימיאבו איה םילספ ץרא יכ ושביו הימימ-לא ברח 38 חצנל דוע בשת-אלו הנעי תונב הב ובשיו םייא-תא םייצ ובשי ןכל 39 .רודו רוד-דע ןוכשת אלו םש בשי-אל הוהי-םאנ הינכש-תאו הרמע-תאו םדס-תא םיהלא תכפהמכ 40 .םדא-ןב הב רוגי-אלו שיא .ץרא-יתכרימ ורעי םיבר םיכלמו לודג יוגו ןופצמ אב םע הנה 41 םיסוס-לעו המהי םיכ םלוק ומחרי אלו המה ירזכא וקיזחי ןדיכו תשק 42 .לבב-תב ךילע המחלמל שיאכ ךורע ובכרי .הדלויכ ליח והתקיזחה הרצ וידי ופרו םעמש-תא לבב-ךלמ עמש 43 הילעמ םצורא העגרא-יכ ןתיא הונ-לא ןדריה ןואגמ הלעי היראכ הנה 44 דמעי רשא הער הז-ימו ינדעוי ימו ינומכ ימ יכ דקפא הילא רוחב ימו .ינפל ץרא-לא בשח רשא ויתובשחמו לבב-לא ץעי רשא הוהי-תצע ועמש ןכל 45 .הונ םהילע םישי אל-םא ןאצה יריעצ םובחסי אל-םא םידשכ .עמשנ םיוגב הקעזו ץראה השערנ לבב השפתנ לוקמ 46