Jeremiah chapter 51 קרפ הימרי .תיחשמ חור ימק בל יבשי-לאו לבב-לע ריעמ יננה הוהי רמא הכ 1 םויב ביבסמ הילע ויה-יכ הצרא-תא וקקביו הורזו םירז לבבל יתחלשו 2 .הער הירחב-לא ולמחת-לאו ונירסב לעתי-לאו ותשק ךרדה ךרדי ךרדי-לא 3 .האבצ-לכ ומירחה .היתוצוחב םירקדמו םידשכ ץראב םיללח ולפנו 4 םשא האלמ םצרא יכ תואבצ הוהימ ויהלאמ הדוהיו לארשי ןמלא-אל יכ 5 .לארשי שודקמ איה המקנ תע יכ הנועב ומדת-לא ושפנ שיא וטלמו לבב ךותמ וסנ 6 .הל םלשמ אוה לומג הוהיל ןכ-לע םיוג ותש הניימ ץראה-לכ תרכשמ הוהי-דיב לבב בהז-סוכ 7 .םיוג וללהתי .אפרת ילוא הבואכמל ירצ וחק הילע וליליה רבשתו לבב הלפנ םאתפ 8 םימשה-לא עגנ-יכ וצראל שיא ךלנו הובזע התפרנ אלו לבב-תא ונאפר 9 .םיקחש-דע אשנו הטפשמ .וניהלא הוהי השעמ-תא ןויצב הרפסנו ואב וניתקדצ-תא הוהי איצוה 10 לבב-לע-יכ ידמ יכלמ חור-תא הוהי ריעה םיטלשה ואלמ םיצחה ורבה 11 .ולכיה תמקנ איה הוהי תמקנ-יכ התיחשהל ותמזמ יכ םיבראה וניכה םירמש ומיקה רמשמה וקיזחה סנ-ואש לבב תמוח-לא 12 .לבב יבשי-לא רבד-רשא תא השע-םג הוהי םמז-םג .ךעצב תמא ךצק אב תרצוא תבר םיבר םימ-לע יתנכש 13 .דדיה ךילע ונעו קליכ םדא ךיתאלמ-םא יכ ושפנב תואבצ הוהי עבשנ 14 .םימש הטנ ותנובתבו ותמכחב לבת ןיכמ וחכב ץרא השע 15 השע רטמל םיקרב ץרא-הצקמ םיאשנ לעיו םימשב םימ ןומה ותת לוקל 16 .ויתרצאמ חור אציו .םב חור-אלו וכסנ רקש יכ לספמ ףרצ-לכ שיבה תעדמ םדא-לכ רעבנ 17 .ודבאי םתדקפ תעב םיעתעת השעמ המה לבה 18 .ומש תואבצ הוהי ותלחנ טבשו אוה לכה רצוי-יכ בוקעי קלח הלאכ-אל 19 .תוכלממ ךב יתחשהו םיוג ךב יתצפנו המחלמ ילכ יל התא-ץפמ 20 .ובכרו בכר ךב יתצפנו ובכרו סוס ךב יתצפנו 21 .הלותבו רוחב ךב יתצפנו רענו ןקז ךב יתצפנו השאו שיא ךב יתצפנו 22 תוחפ ךב יתצפנו ודמצו רכא ךב יתצפנו ורדעו הער ךב יתצפנו 23 .םינגסו ןויצב ושע-רשא םתער-לכ תא םידשכ יבשוי לכלו לבבל יתמלשו 24 .הוהי םאנ םכיניעל ידי-תא יתיטנו ץראה-לכ-תא תיחשמה הוהי-םאנ תיחשמה רה ךילא יננה 25 .הפרש רהל ךיתתנו םיעלסה-ןמ ךיתלגלגו ךילע -םאנ היהת םלוע תוממש-יכ תודסומל ןבאו הנפל ןבא ךממ וחקי-אלו 26 .הוהי הילע ועימשה םיוג הילע ושדק םיוגב רפוש ועקת ץראב סנ-ואש 27 .רמס קליכ סוס-ולעה רספט הילע ודקפ זנכשאו ינמ טררא תוכלממ ץרא-לכ תאו הינגס-לכ-תאו היתוחפ-תא ידמ יכלמ-תא םיוג הילע ושדק 28 .ותלשממ לבב ץרא-תא םושל הוהי תובשחמ לבב-לע המק יכ לחתו ץראה שערתו 29 .בשוי ןיאמ המשל ותיצה םישנל ויה םתרובג התשנ תודצמב ובשי םחלהל לבב ירובג ולדח 30 .היחירב ורבשנ היתנכשמ הדכלנ-יכ לבב ךלמל דיגהל דיגמ תארקל דיגמו ץורי ץר-תארקל ץר 31 .הצקמ וריע .ולהבנ המחלמה ישנאו שאב ופרש םימגאה-תאו ושפתנ תורבעמהו 32 דוע הכירדה תע ןרגכ לבב-תב לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 33 .הל ריצקה-תע האבו טעמ אלמ ןינתכ ונעלב קיר ילכ ונגיצה לבב ךלמ רצארדכובנ ונממה ונלכא 34 .ונחידה ינדעמ ושרכ רמאת םידשכ יבשי-לא ימדו ןויצ תבשי רמאת לבב-לע יראשו יסמח 35 .םלשורי -תא יתברחהו ךתמקנ-תא יתמקנו ךביר-תא בר-יננה הוהי רמא הכ ןכל 36 .הרוקמ-תא יתשבהו המי .בשוי ןיאמ הקרשו המש םינת-ןועמ םילגל לבב התיהו 37 .תוירא ירוגכ ורענ וגאשי םירפככ ודחי 38 אלו םלוע-תנש ונשיו וזלעי ןעמל םיתרכשהו םהיתשמ-תא תישא םמחב 39 .הוהי םאנ וציקי .םידותע-םע םיליאכ חובטל םירככ םדירוא 40 .םיוגב לבב המשל התיה ךיא ץראה-לכ תלהת שפתתו ךשש הדכלנ ךיא 41 .התסכנ וילג ןומהב םיה לבב-לע הלע 42 רבעי-אלו שיא-לכ ןהב בשי-אל ץרא הברעו היצ ץרא המשל הירע ויה 43 .םדא-ןב ןהב דוע וילא ורהני-אלו ויפמ ועלב-תא יתאצהו לבבב לב-לע יתדקפו 44 .הלפנ לבב תמוח-םג םיוג .הוהי-ףא ןורחמ ושפנ-תא שיא וטלמו ימע הכותמ ואצ 45 העומשה הנשב אבו ץראב תעמשנה העומשב ואריתו םכבבל ךרי-ןפו 46 .לשמ-לע לשמו ץראב סמחו העומשה הנשב וירחאו -לכו שובת הצרא-לכו לבב יליספ-לע יתדקפו םיאב םימי הנה ןכל 47 .הכותב ולפי היללח םידדושה הל-אובי ןופצמ יכ םהב רשא לכו ץראו םימש לבב-לע וננרו 48 .הוהי-םאנ .ץראה-לכ יללח ולפנ לבבל-םג לארשי יללח לפנל לבב-םג 49 -לע הלעת םלשוריו הוהי-תא קוחרמ ורכז ודמעת-לא וכלה ברחמ םיטלפ 50 .םכבבל תיב ישדקמ-לע םירז ואב יכ ונינפ המלכ התסכ הפרח ונעמש-יכ ונשב 51 .הוהי קנאי הצרא-לכבו היליספ-לע יתדקפו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל 52 .ללח -םאנ הל םידדש ואבי יתאמ הזע םורמ רצבת יכו םימשה לבב הלעת-יכ 53 .הוהי .םידשכ ץראמ לודג רבשו לבבמ הקעז לוק 54 םיבר םימכ םהילג ומהו לודג לוק הנממ דבאו לבב-תא הוהי דדש-יכ 55 .םלוק ןואש ןתנ תולמג לא יכ םתותשק התתח הירובג ודכלנו דדוש לבב-לע הילע אב יכ 56 .םלשי םלש הוהי אלו םלוע-תנש ונשיו הירובגו הינגסו היתוחפ הימכחו הירש יתרכשהו 57 .ומש תואבצ הוהי ךלמה-םאנ וציקי םיהבגה הירעשו רערעתת רערע הבחרה לבב תומח תואבצ הוהי רמא-הכ 58 .ופעיו שא-ידב םימאלו קיר-ידב םימע ועגיו ותצי שאב -תא ותכלב היסחמ-ןב הירנ-ןב הירש-תא איבנה והימרי הוצ-רשא רבדה 59 .החונמ רש הירשו וכלמל תיעברה תנשב לבב הדוהי-ךלמ ediwcv -לכ תא דחא רפס-לא לבב-לא אובת-רשא הערה-לכ תא והימרי בתכיו 60 .לבב-לא םיבתכה הלאה םירבדה .הלאה םירבדה-לכ תא תארקו תיארו לבב ךאבכ הירש-לא והימרי רמאיו 61 בשוי וב-תויה יתלבל ותירכהל הזה םוקמה-לא תרבד התא הוהי תרמאו 62 .היהת םלוע תוממש-יכ המהב-דעו םדאמל ךות-לא ותכלשהו ןבא וילע רשקת הזה רפסה-תא ארקל ךתלככ היהו 63 .תרפ הילע איבמ יכנא רשא הערה ינפמ םוקת-אלו לבב עקשת הככ תרמאו 64 .והימרי ירבד הנה-דע ופעיו