Jeremiah chapter 52 קרפ הימרי םשו םלשוריב ךלמ הנש הרשע תחאו וכלמב והיקדצ הנש תחאו םירשע-ןב 1 .הנבלמ והימרי-תב לטימח ומא .םיקיוהי השע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו 2 וינפ לעמ םתוא וכילשה-דע הדוהיו םלשוריב התיה הוהי ףא-לע יכ 3 .לבב ךלמב והיקדצ דרמיו רצארדכובנ אב שדחל רושעב ירישעה שדחב וכלמל תיעשתה הנשב יהיו 4 .ביבס קיד הילע ונביו הילע ונחיו םלשורי-לע וליח-לכו אוה לבב-ךלמ .והיקדצ ךלמל הנש הרשע יתשע דע רוצמב ריעה אבתו 5 .ץראה םעל םחל היה-אלו ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב יעיברה שדחב 6 -ןיב רעש ךרד הליל ריעהמ ואציו וחרבי המחלמה ישנא-לכו ריעה עקבתו 7 .הברעה ךרד וכליו ביבס ריעה-לע םידשכו ךלמה ןג-לע רשא םיתמחה -לכו וחרי תברעב והיקדצ-תא וגישיו ךלמה ירחא םידשכ-ליח ופדריו 8 .וילעמ וצפנ וליח ותא רבדיו תמח ץראב התלבר לבב ךלמ-לא ותא ולעיו ךלמה-תא ושפתיו 9 .םיטפשמ טחש הדוהי ירש-לכ-תא םגו ויניעל והיקדצ ינב-תא לבב-ךלמ טחשיו 10 .התלברב הלבב לבב-ךלמ והאביו םיתשחנב והרסאיו רוע והיקדצ יניע-תאו 11 .ותומ םוי-דע תדקפה-תיבב והנתיו רצארדכובנ ךלמל הנש הרשע-עשת תנש איה שדחל רושעב ישימחה שדחבו 12 .םלשוריב לבב-ךלמ ינפל דמע םיחבט-בר ןדארזובנ אב לבב-ךלמ תיב-לכ-תאו םלשורי יתב-לכ תאו ךלמה תיב-תאו הוהי-תיב-תא ףרשיו 13 .שאב ףרש לודגה .םיחבט-בר-תא רשא םידשכ ליח-לכ וצתנ ביבס םלשורי תומח-לכ-תאו 14 -לא ולפנ רשא םילפנה-תאו ריעב םיראשנה םעה רתי-תאו םעה תולדמו 15 .םיחבט-בר ןדארזובנ הלגה ןומאה רתי תאו לבב ךלמ .םיבגילו םימרכל םיחבט-בר ןדארזובנ ריאשה ץראה תולדמו 16 רשא תשחנה םי-תאו תונכמה-תאו הוהי-תיבל רשא תשחנה ידומע-תאו 17 .הלבב םתשחנ-לכ-תא ואשיו םידשכ ורבש הוהי-תיבב -לכ תאו תופכה-תאו תקרזמה-תאו תורמזמה-תאו םיעיה-תאו תורסה-תאו 18 .וחקל םהב ותרשי-רשא תשחנה ילכ -תאו תורנמה-תאו תוריסה-תאו תוקרזמה-תאו תותחמה-תאו םיפסה-תאו 19 .םיחבט-בר חקל ףסכ ףסכ-רשאו בהז בהז רשא תויקנמה-תאו תופכה רשא תונכמה תחת-רשא תשחנ רשע-םינש רקבהו דחא םיה םינש םידומעה 20 .הלאה םילכה-לכ םתשחנל לקשמ היה-אל הוהי תיבל המלש ךלמה השע המא הרשע-םיתש טוחו דחאה דמעה המוק המא הרשע הנמש םידומעהו 21 .בובנ תועבצא עברא ויבעו ונבסי -לע םינומרו הכבשו תומא שמח תחאה תרתכה תמוקו תשחנ וילע תרתכו 22 .םינומרו ינשה דומעל הלאכו תשחנ לכה ביבס תרתוכה .ביבס הכבשה-לע האמ םינומרה-לכ החור הששו םיעשת םינמרה ויהיו 23 תשלש-תאו הנשמה ןהכ הינפצ-תאו שארה ןהכ הירש-תא םיחבט-בר חקיו 24 .ףסה ירמש העבשו המחלמה ישנא-לע דיקפ היה-רשא דחא סירס חקל ריעה-ןמו 25 םע-תא אבצמה אבצה רש רפס תאו ריעב ואצמנ רשא ךלמה-ינפ יארמ םישנא .ריעה ךותב םיאצמנה ץראה םעמ שיא םיששו ץראה .התלבר לבב ךלמ-לא םתוא ךליו םיחבט-בר ןדארזובנ םתוא חקיו 26 .ותמדא לעמ הדוהי לגיו תמח ץראב הלברב םתמיו לבב ךלמ םתוא הכיו 27 םירשעו םיפלא תשלש םידוהי עבש-תנשב רצארדכובנ הלגה רשא םעה הז 28 .השלשו םישלש תואמ הנמש שפנ םלשורימ רצארדכובנל הרשע הנומש תנשב 29 .םינשו שפנ םידוהי םיחבט-בר ןדארזובנ הלגה רצארדכובנל םירשעו שלש תנשב 30 .תואמ ששו םיפלא תעברא שפנ-לכ השמחו םיעברא תואמ עבש שדח רשע םינשב הדוהי-ךלמ ןכיוהי תולגל הנש עבשו םישלשב יהיו 31 שאר-תא ותכלמ תנשב לבב ךלמ ךדרמ ליוא אשנ שדחל השמחו םירשעב .אילכה תיבמ ותוא אציו הדוהי-ךלמ ןיכיוהי .לבבב ותא רשא םיכלמ אסכל לעממ ואסכ-תא ןתיו תובט ותא רבדיו 32 .ויח ימי-לכ דימת וינפל םחל לכאו ואלכ ידגב תא הנשו 33 םוי-דע ומויב םוי-רבד לבב-ךלמ תאמ ול-הנתנ דימת תחרא ותחראו 34 .וייח ימי לכ ותומ