Job chapter 1 קרפ בויא םיהלא אריו רשיו םת אוהה שיאה היהו ומש בויא ץוע-ץראב היה שיא 1 .ערמ רסו .תונב שולשו םינב העבש ול ודלויו 2 רקב-דמצ תואמ שמחו םילמג יפלא תשלשו ןאצ-יפלא תעבש והנקמ יהיו 3 .םדק-ינב-לכמ לודג אוהה שיאה יהיו דאמ הבר הדבעו תונותא תואמ שמחו םהיתיחא תשלשל וארקו וחלשו ומוי שיא תיב התשמ ושעו וינב וכלהו 4 .םהמע תותשלו לכאל הלעהו רקבב םיכשהו םשדקיו בויא חלשיו התשמה ימי ופיקה יכ יהיו 5 הככ םבבלב םיהלא וכרבו ינב ואטח ילוא בויא רמא יכ םלכ רפסמ zelr .םימיה-לכ בויא השעי ןטשה-םג אוביו הוהי-לע בציתהל םיהלאה ינב ואביו םויה יהיו 6 .םכותב ץראב טושמ רמאיו הוהי-תא ןטשה ןעיו אבת ןיאמ ןטשה-לא הוהי רמאיו 7 .הב ךלהתהמו שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא ידבע-לע ךבל תמשה ןטשה-לא הוהי רמאיו 8 .ערמ רסו םיהלא ארי רשיו םת .םיהלא בויא ארי םנחה רמאיו הוהי-תא ןטשה ןעיו 9 וידי השעמ ביבסמ ול-רשא-לכ דעבו ותיב-דעבו ודעב תכש תא-אלה 10 .ץראב ץרפ והנקמו תכרב .ךכרבי ךינפ-לע אל-םא ול-רשא-לכב עגו ךדי אנ-חלש םלואו 11 ךדי חלשת-לא וילא קר ךדיב ול-רשא-לכ הנה ןטשה-לא הוהי רמאיו 12 .הוהי ינפ םעמ ןטשה אציו .רוכבה םהיחא תיבב ןיי םיתשו םילכא ויתנבו וינבו םויה יהיו 13 .םהידי-לע תוער תונתאהו תושרח ויה רקבה רמאיו בויא-לא אב ךאלמו 14 ידבל ינא-קר הטלמאו ברח-יפל וכה םירענה-תאו םחקתו אבש לפתו 15 .ךל דיגהל ןאצב רעבתו םימשה-ןמ הלפנ םיהלא שא רמאיו אב הזו רבדמ הז דוע 16 .ךל דיגהל ידבל ינא-קר הטלמאו םלכאתו םירענבו -לע וטשפיו םישאר השלש ומש םידשכ רמאיו אב הזו רבדמ הז דוע 17 דיגהל ידבל ינא-קר הטלמאו ברח-יפל וכה םירענה-תאו םוחקיו םילמגה .ךל תיבב ןיי םיתשו םילכא ךיתונבו ךינב רמאיו אב הזו רבדמ הז דע 18 .רוכבה םהיחא -לע לפיו תיבה תונפ עבראב עגיו רבדמה רבעמ האב הלודג חור הנהו 19 .ךל דיגהל ידבל ינא-קר הטלמאו ותומיו םירענה .וחתשיו הצרא לפיו ושאר-תא זגיו ולעמ-תא ערקיו בויא םקיו 20 יהי חקל הוהיו ןתנ הוהי המש בושא םרעו ימא ןטבמ יתצי םרע רמאיו 21 .ךרבמ הוהי םש .םיהלאל הלפת ןתנ-אלו בויא אטח-אל תאז-לכב 22