Job chapter 2 קרפ בויא םכתב ןטשה-םג אוביו הוהי-לע בציתהל םיהלאה ינב ואביו םויה יהיו 1 .הוהי-לע בציתהל טשמ רמאיו הוהי-תא ןטשה ןעיו אבת הזמ יא ןטשה-לא הוהי רמאיו 2 .הב ךלהתהמו ץראב שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא ידבע-לא ךבל תמשה ןטשה-לא הוהי רמאיו 3 ועלבל וב ינתיסתו ותמתב קיזחמ ונדעו ערמ רסו םיהלא ארי רשיו םת .םנח דעב ןתי שיאל רשא לכו רוע-דעב רוע רמאיו הוהי-תא ןטשה ןעיו 4 .ושפנ .ךכרבי ךינפ-לא אל-םא ורשב-לאו ומצע-לא עגו ךדי אנ-חלש םלוא 5 .רמש ושפנ-תא ךא ךדיב ונה ןטשה-לא הוהי רמאיו 6 דע ולגר ףכמ ער ןיחשב בויא-תא ךיו הוהי ינפ תאמ ןטשה אציו 7 .ודקדק .רפאה-ךותב בשי אוהו וב דרגתהל שרח ול-חקיו 8 .תמו םיהלא ךרב ךתמתב קיזחמ ךדע ותשא ול רמאתו 9 םיהלאה תאמ לבקנ בוטה-תא םג ירבדת תולבנה תחא רבדכ הילא רמאיו 10 .ויתפשב בויא אטח-אל תאז-לכב לבקנ אל ערה-תאו שיא ואביו וילע האבה תאזה הערה-לכ תא בויא יער תשלש ועמשיו 11 אובל ודחי ודעויו יתמענה רפוצו יחושה דדלבו ינמיתה זפילא ומקממ .ומחנלו ול-דונל שיא וערקיו וכביו םלוק ואשיו והריכה אלו קוחרמ םהיניע-תא ואשיו 12 .המימשה םהישאר-לע רפע וקרזיו ולעמ יכ רבד וילא רבד-ןיאו תוליל תעבשו םימי תעבש ץראל ותא ובשיו 13 .דאמ באכה לדג-יכ ואר