Job chapter 3 קרפ בויא .ומוי-תא ללקיו והיפ-תא בויא חתפ ןכ-ירחא 1 .רמאיו בויא ןעיו 2 .רבג הרה רמא הלילהו וב דלוא םוי דבאי 3 .הרהנ וילע עפות-לאו לעממ הולא והשרדי-לא ךשח יהי אוהה םויה 4 .םוי ירירמכ והתעבי הננע וילע-ןכשת תומלצו ךשח והלאגי 5 .אבי-לא םיחרי רפסמב הנש ימיב דחי-לא לפא והחקי אוהה הלילה 6 .וב הננר אבת-לא דומלג יהי אוהה הלילה הנה 7 .ןתיול ררע םידיתעה םוי-יררא והבקי 8 .רחש-יפעפעב הארי-לאו ןיאו רואל-וקי ופשנ יבכוכ וכשחי 9 .יניעמ למע רתסיו ינטב יתלד רגס אל יכ 10 .עוגאו יתאצי ןטבמ תומא םחרמ אל המל 11 .קניא יכ םידש-המו םיכרב ינומדק עודמ 12 .יל חוני זא יתנשי טוקשאו יתבכש התע-יכ 13 .ומל תוברח םינבה ץרא יצעיו םיכלמ-םע 14 .ףסכ םהיתב םיאלממה םהל בהז םירש-םע וא 15 .רוא ואר-אל םיללעכ היהא אל ןומט לפנכ וא 16 .חכ יעיגי וחוני םשו זגר ולדח םיעשר םש 17 .שגנ לוק ועמש אל וננאש םיריסא דחי 18 .וינדאמ ישפח דבעו אוה םש לודגו ןטק 19 .שפנ ירמל םייחו רוא למעל ןתי המל 20 .םינומטממ והרפחיו ונניאו תומל םיכחמה 21 .רבק-ואצמי יכ ושישי ליג-ילא םיחמשה 22 .ודעב הולא ךסיו הרתסנ וכרד-רשא רבגל 23 .יתגאש םימכ וכתיו אבת יתחנא ימחל ינפל-יכ 24 .יל אבי יתרגי רשאו יניתאיו יתדחפ דחפ יכ 25 .זגר אביו יתחנ-אלו יתטקש אלו יתולש אל 26