Job chapter 4 קרפ בויא .רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו 1 .לכוי ימ ןילמב רצעו האלת ךילא רבד הסנה 2 .קזחת תופר םידיו םיבר תרסי הנה 3 .ץמאת תוערכ םיכרבו ךילמ ןומיקי לשוכ 4 .להבתו ךידע עגת אלתו ךילא אובת התע יכ 5 .ךיכרד םתו ךתוקת ךתלסכ ךתארי אלה 6 .ודחכנ םירשי הפיאו דבא יקנ אוה ימ אנ-רכז 7 .והרצקי למע יערזו ןוא ישרח יתיאר רשאכ 8 .ולכי ופא חורמו ודבאי הולא תמשנמ 9 .ועתנ םיריפכ ינשו לחש לוקו הירא תגאש 10 .ודרפתי איבל ינבו ףרט-ילבמ דבא שיל 11 .והנמ ץמש ינזא חקתו בנגי רבד ילאו 12 .םישנא-לע המדרת לפנב הליל תוניזחמ םיפעשב 13 .דיחפה יתומצע ברו הדערו ינארק דחפ 14 .ירשב תרעש רמסת ףלחי ינפ-לע חורו 15 .עמשא לוקו הממד יניע דגנל הנומת והארמ ריכא-אלו דמעי 16 .רבג-רהטי והשעמ םא קדצי הולאמ שונאה 17 .הלהת םישי ויכאלמבו ןימאי אל וידבעב ןה 18 .שע-ינפל םואכדי םדוסי רפעב-רשא רמח-יתב ינכש ףא 19 .ודבאי חצנל םישמ ילבמ ותכי ברעל רקבמ 20 .המכחב אלו ותומי םב םרתי עסנ-אלה 21