Job chapter 11 קרפ בויא .רמאיו יתמענה רפצ ןעיו 1 .קדצי םיתפש שיא-םאו הנעי אל םירבד ברה 2 .םלכמ ןיאו געלתו ושירחי םיתמ ךידב 3 .ךיניעב יתייה רבו יחקל ךז רמאתו 4 .ךמע ויתפש חתפיו רבד הולא ןתי-ימ םלואו 5 .ךנועמ הולא ךל השי-יכ עדו הישותל םילפכ-יכ המכח תומלעת ךל-דגיו 6 .אצמת ידש תילכת-דע םא אצמת הולא רקחה 7 .עדת-המ לואשמ הקמע לעפת-המ םימש יהבג 8 .םי-ינמ הבחרו הדמ ץראמ הכרא 9 .ונבישי ימו ליהקיו ריגסיו ףלחי-םא 10 .ןנובתי אלו ןוא-אריו אוש-יתמ עדי אוה-יכ 11 .דלוי םדא ארפ ריעו בבלי בובנ שיאו 12 .ךפכ וילא תשרפו ךבל תוניכה התא-םא 13 .הלוע ךילהאב ןכשת-לאו והקיחרה ךדיב ןוא-םא 14 .ארית אלו קצמ תייהו םוממ ךינפ אשת זא-יכ 15 .רכזת ורבע םימכ חכשת למע התא-יכ 16 .היהת רקבכ הפעת דלח םוקי םירהצמו 17 .בכשת חטבל תרפחו הוקת שי-יכ תחטבו 18 .םיבר ךינפ ולחו דירחמ ןיאו תצברו 19 .שפנ-חפמ םתוקתו םהנמ דבא סונמו הנילכת םיעשר יניעו 20