Job chapter 12 קרפ בויא .רמאיו בויא ןעיו 1 .המכח תומת םכמעו םע-םתא יכ םנמא 2 .הלא-ומכ ןיא-ימ-תאו םכמ יכנא לפנ-אל םכומכ בבל יל-םג 3 .םימת קידצ קוחש והנעיו הולאל ארק היהא והערל קחש 4 .לגר ידעומל ןוכנ ןנאש תותשעל זוב דיפל 5 .ודיב הולא איבה רשאל לא יזיגרמל תוחטבו םידדשל םילהא וילשי 6 .ךל-דגיו םימשה ףועו ךרתו תומהב אנ-לאש םלואו 7 .םיה יגד ךל ורפסיו ךרתו ץראל חיש וא 8 .תאז התשע הוהי-די יכ הלא-לכב עדי-אל ימ 9 .שיא-רשב-לכ חורו יח-לכ שפנ ודיב רשא 10 .ול-םעטי לכא ךחו ןחבת ןילמ ןזא-אלה 11 .הנובת םימי ךראו המכח םישישיב 12 .הנובתו הצע ול הרובגו המכח ומע 13 .חתפי אלו שיא-לע רגסי הנבי אלו סורהי ןה 14 .ץרא וכפהיו םחלשיו ושביו םימב רצעי ןה 15 .הגשמו גגש ול הישותו זע ומע 16 .ללוהי םיטפשו ללוש םיצעוי ךילומ 17 .םהינתמב רוזא רסאיו חתפ םיכלמ רסומ 18 .ףלסי םינתאו ללוש םינהכ ךילומ 19 .חקי םינקז םעטו םינמאנל הפש ריסמ 20 .הפר םיקיפא חיזמו םיבידנ-לע זוב ךפוש 21 .תומלצ רואל אציו ךשח-ינמ תוקמע הלגמ 22 .םחניו םיוגל חטש םדבאיו םיוגל איגשמ 23 .ךרד-אל והתב םעתיו ץראה-םע ישאר בל ריסמ 24 .רוכשכ םעתיו רוא-אלו ךשח-וששמי 25